4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 21 İnci Maddesinde Yer Alan Vergi, Resim Ve Harç Muafiyeti Kapsamında Organize Sanayi Bölgesi Bünyesindeki Parsellerden Emlak Vergisi Alınıp Alınmayacağı Hk.

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 21 İnci Maddesinde Yer Alan Vergi, Resim Ve Harç Muafiyeti Kapsamında Organize Sanayi Bölgesi Bünyesindeki Parsellerden Emlak Vergisi Alınıp Alınmayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 21 İnci Maddesinde Yer Alan Vergi, Resim Ve Harç Muafiyeti Kapsamında Organize Sanayi Bölgesi Bünyesindeki Parsellerden Emlak Vergisi Alınıp Alınmayacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-EVK-2010/6-32

12/04/2011

Konu

:

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün Emlak Vergisinden istisna olup olmadığı hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 21 inci maddesinde yer alan vergi, resim ve harç muafiyeti kapsamında organize sanayi bölgesi bünyesindeki  parsellerden  emlak vergisi alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (f) fıkrasında, organize sanayi bölgelerindeki binaların, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılacağı; 15 inci maddesinin (d) fıkrasında ise, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, organize sanayi bölgeleri için iktisap olunduğu veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazilerin sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar emlak vergisinden geçici olarak muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanununun 21 inci maddesinde, “OSB tüzel kişiliği, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.”  hükmüne yer verilmiştir.

            Söz konusu muafiyet hükmünün incelenmesinden de görüleceği üzere, organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğine tanınan vergi ve harç muafiyeti, bu kurumun 4562 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili işlemleriyle sınırlı bulunmaktadır. Dolayısıyla bu muafiyetin organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğinin sahip olduğu bina, arsa ve arazi nedeniyle ödemesi gereken emlak vergisi bakımından uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.

             Ancak, 1319 sayılı Kanunun yukarıda yer alan hükümlerine göre, organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğinin organize sanayi bölgelerinde sahip oldukları binaların inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılması; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, organize sanayi bölgeleri için iktisap olunduğu veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazilerin sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar da arazilerin emlak vergisinden geçici olarak muaf tutulması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 21 İnci Maddesinde Yer Alan Vergi, Resim Ve Harç Muafiyeti Kapsamında Organize Sanayi Bölgesi Bünyesindeki Parsellerden Emlak Vergisi Alınıp Alınmayacağı Hk.

12.04.2011

B.07.1.GİB.4.41.15.01-EVK-2010/6-32

Son Yorumlananlar
Top
Menu