87.03 Gtip Değerlendirilen Araçlarda Kdv İndirimi Ve Bu Araçların Satışında Kdv Oranı Hk.

87.03 Gtip Değerlendirilen Araçlarda Kdv İndirimi Ve Bu Araçların Satışında Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

ERZİNCAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.24.10.00-2011/KDV-30/b-7

12/07/2011

Konu

:

Binet Otomobiller ve Hafif Ticari Araçlarda KDV, ÖTV Uygulaması

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; işletmede kullanılmak üzere alınan Doblo, Connect, Kango, Expres, Combi, Partner, Caddy, Transporter, Starex model araçların binek otomobili olarak mı yoksa ticari araç olarak mı değerlendirileceği ve bu araçların alımında ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi istediğiniz anlaşılmıştır.

             KDV Kanununun 29 uncu maddesinde vergi indiriminin usul ve esasları belirlenmiş, 30 uncu maddesinin (b) bendinde ise faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirilemeyeceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

             KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

             Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 9 uncu sırasına göre, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan kullanılmış olanların teslimi %1 oranında KDV ye tabidir. Bu sırada yer alan “kullanılmış” deyimi 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade etmektedir.

             27/7/2005 tarih ve 25888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ve 6/2/2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) 87.03 tarife pozisyonunda yer alan eşyaların (binek otomobiller) tanımına yer verilmiştir.

             Bu çerçvede, faaliyetiniz kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olmadığı ve belirtmiş olduğunuz Doblo, Connect, Kango, Expres, Combi, Partner, Caddy, Transpoter, Starex vb. model araçların 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde 87.03 tarife pozisyonunda yer aldığı takdirde, bu araçların alımında yüklendiğiniz katma değer vergisini KDV Kanununun 30/b maddesi gereğince indirim konusu yapmanız mümkün değildir. Ancak indirim konusu yapılamayan bu vergi Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmektedir.

           Öte yandan, satın alınan bu araçların tarafınızca daha sonra satışa konu edilmesinde Kararname eki I sayılı listenin 9 uncu sırasına istinaden % 1 oranında KDV hesaplanacağı tabiidir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:87.03 Gtip Değerlendirilen Araçlarda Kdv İndirimi Ve Bu Araçların Satışında Kdv Oranı Hk.

12.07.2011

B.07.4.DEF.0.24.10.00-2011/KDV-30/b-7

Son Yorumlananlar
Top
Menu