Atık Tesliminde Kdv

Atık Tesliminde Kdv

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü)

Sayı

:

16700543-130[17-515-19]-11180

21.02.2018

Konu

:

Atık Tesliminde KDV

İlgi

:

18.01.2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı talep formunuzda, firmanızca polipropilen ve makine halısı imalatına yönelik üretimde kullanılmak üzere yurtiçi ve yurtdışı firmalardan temin ettiğiniz hammaddelerin ambalajında kullanılan plastik naylon ambalaj, karton kağıt mukavva, tahta palet ve karton kağıt masura olmak üzere atık ambalaj maddelerinin “Ambalaj Atıklarının Kontrol Yönetmeliği’ kapsamında lisanslı firmalara Danıştay Kararı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü yazısı çerçevesinde bedelsiz tesliminde “bedelsiz” fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ile söz konusu atık madde teslimlerinin KDV ye tabi olup olmadığı hususunda bilgi verilmesi talep edilmektedir.

1- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “İspat edici kağıtlar” başlıklı 227 nci maddesinde, “Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmü yer almakta olup, söz konusu kayıtların ise aynı Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu; 232 nci maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek mecburiyetinde olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, firmanız tarafından plastik naylon ambalaj, karton kağıt mukavva, tahta palet ve karton kağıt masura hurda ve atıklarının atık toplama lisansına haiz firmalara veya belediyelere satışından itibaren yedi günlük süre içerisinde fatura düzenlenmesi gerekmektedir. İdari düzenlemeye dayanan ve bir zorunluluk olarak bu atıkların bedelsiz şekilde teslim edilmesi durumunda bir satıştan bahsedilmesi mümkün bulunmadığından fatura düzenleme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Ancak bu şekildeki teslimler için de “bedelsiz olduğu” şerhine yer verilerek fatura düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

2- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

3065 sayılı KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’ de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-2 nci maddesinde, teslimin, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu,

-17/4-g maddesinde, metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkları tesliminin KDV den istisna olduğu,

-27/1 inci maddesinde ise bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrah işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “II/F-4.7.2 Metal, Plastik, Kağıt, Cam Hurda ve Atıkların Teslimi” başlıklı bölümünde hurda ve atık teslimlerine yönelik gerekli açıklamalara yer verilmiş, Tebliğin  “I/C-2.1.3.3.3.2 Kapsam” başlıklı bölümünde ise hurda kavramının; her türlü metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ile mamul maddeyi ifade ettiği belirtilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, firmanızca atık ambalaj olarak plastik naylon ambalaj, karton kağıt mukavva ve karton kağıt masura teslimleri KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında KDV den istisnadır.

Ancak, KDV Kanununun 17/4-g maddesi çerçevesinde atık olarak değerlendirilmesine imkan bulunmayan ambalaj niteliğindeki tahta palet tesliminde, Kanunun 27/1 inci maddesi gereğince emsal bedel üzerinden KDV hesaplanacağı tabiidir.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Atık Tesliminde Kdv

21.02.2018

B.07.1.GİB.4.27.40.01-130[17-515-19]-11180

Son Yorumlananlar
Top
Menu