Bayilere Ve Üçüncü Şahıslara Yapılan Gazete Satışlarının Beyanı Ve Dağıtıcı Firmalardan Alınan Gazete Faturaların Daki Kdv ‘nin İndirimi.

Bayilere Ve Üçüncü Şahıslara Yapılan Gazete Satışlarının Beyanı Ve Dağıtıcı Firmalardan Alınan Gazete Faturaların Daki Kdv ‘nin İndirimi.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV23-679

31/03/2014

Konu

:

Bayilere ve üçüncü şahıslara yapılan gazete satışlarının beyanı ve dağıtıcı firmalardan alınan gazete faturaların daki KDV ‘nin indirimi.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, gazete dağıtımı yapacak olan firmanızın bayilere ve üçüncü şahıslara yaptığı satışlarla ilgili olarak düzenleyeceği belgede KDV nin beyan edilip edilmeyeceği ve aynı şekilde dağıtıcı firmalardan aldığınız gazete faturalarındaki KDV nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            20/1 inci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; 20/2 nci maddesinde ise bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

            23/f maddesinde, Maliye Bakanlığının işin mahiyetini göz önünde tutarak özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkili olduğu,

            29/4 üncü maddesinde ise Maliye Bakanlığının vergi indirimi uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek şekilde, bu Kanunun ana ilkelerine uygun olarak gidermeye ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenlemeye yetkili olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

          11 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “A-Özel Matrah Tesbiti” başlıklı bölümünde gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınlara ilişkin açıklamalar uyarınca, gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınların satışlarında perakende safhaya ait KDV, doğrudan perakendeci bayiye satış yapan başbayiler tarafından, bu safhanın karını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp ödenecektir. Bu durumda, sözü edilen yayınların perakende satış fiyatları vergili olarak tespit edilip üzerlerine tek tutar halinde yazılır.

            Perakendeci bayiye satış yapanlar, iç yüzde yoluyla vergiyi hesaplar ve beyan ederler.

            Bu yayınların perakende satışını yapan gazete bayileri, kendi satışlarında vergi uygulamaz, KDV beyannamesi veriyorlarsa bu neviden satışlarını beyannameye dahil etmezler. Perakendecilerin tüketiciye satışta vergili fiyat üzerinden yapacakları indirimler vergi hesabında dikkate alınmaz.

            Öte yandan bu yayınların, perakendeciye doğrudan satış yapılan safhaya kadar olan (bu safha dahil) teslimleri 3065 sayılı KDV Kanununun genel hükümlerine göre vergilendirilir.

            Perakendeci safhanın özel matrah şekillerine göre vergilendirildiği hallerde, iadeler, KDV Kanununun 35 inci maddesindeki hükümlere göre işlem görür. Perakendecilerin iadeleri, vergili alış bedeli üzerinden gerçekleştirilir, geri alınan bu mallarla ilgili KDV, perakendecinin vergisini hesaplayıp beyan etmekle yükümlü satıcı tarafından düzeltme konusu yapılır.

            Öte yandan; 39 Seri No.lu KDV Genel Tebliği (F) bölümü ile bu kapsamda işlem yapan ve başka işlemleri nedeniyle katma değer vergisi mükellefi olanların özel matrah şekline tabi işlemlerini de beyannamelerine dahil etmeleri uygun görülmüştür. Buna göre vergisi önceki safhalarda beyan edilen özel matrah şekline tabi işlemlerle diğer işlemleri birlikte yapan mükellefler, beyannamede hem diğer işlemlerle hem de vergisi önceki safhalarda beyan edilerek ödenen özel matrah şekline tabi işlemlere ait bedelleri gösterecekler, matrahın hesaplanması sırasında özel matrah şekline tabi işlem bedellerini “teslim ve hizmet karşılığını teşkil eden bedel”den indireceklerdir.

            Buna göre, firmanızca perakendeci (tüketicilere satış yapan) bayilere yapmış olduğunuz gazete teslimlerine ait KDV nin bayilere satış yapan firmanız tarafından bayilerin kârını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp, bayilere teslimin yapıldığı dönemde beyan edilmesi gerekmektedir.

            Firmanızca üçüncü şahıslara (nihai tüketicilere) perakende yapılan satışlarla ilgili KDV ise bir önceki safhada firmanıza gazete tesliminde bulunan mükellefler tarafından yukarıda belirtildiği şekilde beyan edilip ödeneceğinden, bu şekildeki satışlarınız için nihai tüketicilere düzenleyeceğiniz fatura ve benzeri belgelerde KDV hesaplamanıza gerek bulunmamaktadır.

            Diğer taraftan, dağıtıcı firmaların firmanıza yapacağı gazete teslimleri sırasında dağıtıcı firma tarafından özel matrah şekli uygulanmaksızın düzenlenen faturalarda hesaplanan KDV firmanız tarafından genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacak ancak firmanıza teslimde bulunan firmanın özel matrah şekli uyguladığı işlemlere ait faturalarda gösterilen KDV indirim konusu yapılamayacaktır.

            Ayrıca, özel matrah şekline tabi olan işlemleriniz dışında başka işlemlerinizin bulunması nedeniyle KDV mükellefiyetinizin devam etmesi gerekmekte olup, özel matraha tabi işlemlerinize ait bedellerin de beyannameye dahil edilmesi ve matrahın hesaplanması sırasında özel matrah şekline tabi işlemlere isabet eden kısmın “Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel” satırında ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Bayilere Ve Üçüncü Şahıslara Yapılan Gazete Satışlarının Beyanı Ve Dağıtıcı Firmalardan Alınan Gazete Faturaların Daki Kdv ‘nin İndirimi.

31.03.2014

39044742-KDV23-679

Son Yorumlananlar
Top
Menu