Damga Vergisi Ve Kdv Beyannamelerinin Verilmesi

Damga Vergisi Ve Kdv Beyannamelerinin Verilmesi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

58889402-155[2014/127-994]-70579

26.10.2017

Konu

:

Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin Verilmesi

Başkanlığımıza göndermiş olduğunuz ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda; T.C. Sağlık Bakanlığı …  Kurumuna bağlı olan kurumunuzca tahsil edilen damga vergisinin e-beyanname ile bildirildiği, ancak e-beyanname programının vergi bildirimi kısmında yer alan “Türü” bölümünde Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablodaki “IV Makbuzlar ve diğer kağıtlar” bölümünün 1/a fıkrası uyarınca tahsil edilen damga vergisinin düzenleme programına kod olarak eklenmediğinden kesinti yoluyla tahsil edilen damga vergisinin ne şekilde beyan edileceğinin, ayrıca kurumunuzca 3. şahıslara mal/hizmet alımları ile yapım işleri karşılığında yapılan ödemelere ilişkin KDV tevkifatının hangi beyanname ile beyan edileceğinin bildirilmesi istenilmektedir.

1- DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

Bilindiği gibi, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci  maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, 19 uncu maddesinde; genel ve özel bütçeli dairelerle il özel idareleri ve belediyeler, bankalar, iktisadi kamu teşekkülleri ile bunların iştirakleri ve müesseseleri ve benzeri teşekkül, iştirak ve müesseselerin ödemelerinde kullanılan ve nispi vergiye tabi bulunan makbuzlarla bu mahiyetteki kağıtlara ait vergilerin, bu ödemelerin yapılması, avans suretiyle ödemelerde avansın itası sırasında ilgili daire ve müesseseler tarafından istihkaklardan kesinti yapılması şekliyle tahsil edileceği, 23 üncü maddesinde; genel bütçeli daireler dışında kalan ve istihkaktan kesinti yapmak durumunda bulunan daire ve müesseseler tarafından bir ay içinde kesilen damga vergisinin, ertesi ayın yirminci (371 sıra no.lu VUK Tebliği uyarınca 23 üncü) günü akşamına kadar ödemenin yapıldığı yer vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve 26 ncı günü akşamına kadar yatırılacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında; resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların, 1/b fıkrasında da; maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 10 ve 11 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerinde; ödemelerden (maaş, ücret ve sair adlarla hizmet karşılığı yapılan kat’i veya avans ödemeleri ve nispi vergiye tabi, müteahhit ve diğer şahıslara yapılan kat’i veya avans şeklindeki istihkak ödemeleri gibi) kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisinin, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 19 ve 23 üncü maddeleri uyarınca muhtasar beyanname ile beyan edileceği ve ödeneceği belirtilmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a ve IV/1-b fıkraları uyarınca istihkaktan kesinti suretiyle tahsil ettiğiniz damga vergilerini, muhtasar beyanname ile bu beyannamede yer alan 301 ve 302 kodları seçilerek beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

2- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 1 numaralı fıkrasında; “Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.1.1.) bölümünde;

“Genel bütçeli idareler dışındaki vergi sorumluları tevkif ettikleri vergiyi, vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan ederler. Bunların başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetlerinin bulunmaması ve dolayısıyla 1 No.lu KDV Beyannamesi vermemeleri bu uygulamaya engel değildir.

 2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir. Gerçek usulde KDV mükellefleri (KDV1 vergi türünden mükellef sicilinde kayıtlı olanlar), tevkifata tabi tutulan KDV’nin beyanında 1015B beyanname kodlu KDV2 beyannamesini, gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayanlar (Genel bütçeli idareler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları dahil) ise söz konusu verginin beyanında 9015 beyanname kodlu KDV2 beyannamesini kullanırlar.

 Genel bütçeli idareler, tevkif ettikleri KDV için sorumlu sıfatıyla beyanname vermezler, tevkif edilen KDV doğrudan bunların muhasebe birimlerince gelir kaydedilir.

 Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarına ait bedellerin, genel bütçe ödenekleri dışındaki bir kaynaktan karşılanması halinde tevkif edilen KDV, söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, tevkifata tabi tuttuğunuz KDV’nin beyanında, gerçek usulde KDV mükellefiyetinizin bulunması halinde  1015B beyanname kodlu KDV2  beyannamesini, gerçek usulde KDV mükellefiyetinizin bulunmaması halinde ise  9015 beyanname kodlu KDV2 beyannamesini kullanmanız gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Damga Vergisi Ve Kdv Beyannamelerinin Verilmesi

26.10.2017

B.07.1.GİB.4.10.15.02-155[2014/127-994]-70579

Top
Menu