Belediyelerin Harç Veya Katılma Payı Konusu Yapılmayan Ve İlgililerin İsteğine Bağlı Olarak İfa Edecekleri Her Türlü Hizmet İçin Belediye Meclislerince Düzenlenecek Tarifelere Göre Ücret Almaları Mümkündür.

Belediyelerin Harç Veya Katılma Payı Konusu Yapılmayan Ve İlgililerin İsteğine Bağlı Olarak İfa Edecekleri Her Türlü Hizmet İçin Belediye Meclislerince Düzenlenecek Tarifelere Göre Ücret Almaları Mümkündür.
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI    :B.07.1.GİB.0.66/6614 -91/51352                                          21.05.2008

KONU  :

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

……… ……….. tarafından Başkanlığımıza verilen 16/04/2008 tarihli dilekçe ve konu hakkında Keşan Belediye Başkanlığından alınan 08/05/2008 tarihli ve 181 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu dilekçede, adı geçen Belediye tarafından Erikli, Yayla ve Danişment mücavir alanlarında su ve kanalizasyon hizmetleri karşılığı abone olacaklardan katkı payı adı altında yüksek miktarlarda abone bedeli talep edildiği belirtilmektedir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 87 nci maddesinde,

“Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, aşağıdaki şekilde kanalizasyon tesisi yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alınır:

a) Yeni kanalizasyon tesisi yapılması,

b) Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi.

İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller, hangi yoldaki kanalizasyona bağlanmış ise, payın hesabında o yola ait kanalizasyon giderleri nazara alınır.”,

88 inci maddesinde,

“Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce beldede aşağıdaki şekillerde su tesisleri yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alınır:

a) Yeni içmesuyu şebeke tesisleri yapılması,

b) Mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı.

Birden fazla yol kenarında bulunan gayrimenkullere ait payın hesabında, bunların yalnız suya bağlandıkları yol üzerindeki uzunlukları esas alınır.”

97 nci maddesinde,

“Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet  için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye’ye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.”

hükümleri yer almaktadır.

2464 sayılı Kanunda harç ve katılma payı konusu olan iş ve hizmetler  için, belediyelerce bu kapsam dışında başkaca bir iş veya hizmet verilmeyen hallerde, harç ve katılma payı dışında her ne ad altında olursa olsun başka bir bedel alınması mümkün bulunmamaktadır.

Bu durumda, belediyelerin harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaları mümkün bulunmakla beraber, ücretlerin hizmetten faydalananlardan yapılan hizmetin maliyeti göz önünde bulundurularak adalet, eşitlik ve genellik prensiplerine uygun olarak tespit edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konu ile ilgili olarak Bakanlığınız görüşünün belirlenerek gerekli duyurunun adı geçen mükellefe ve ilgili belediyeye yapılmasını ve sonucundan Başkanlığımıza da bilgi verilmesini arz ederim.

                                                                                                                    Başkan a.

Özelge:Belediyelerin Harç Veya Katılma Payı Konusu Yapılmayan Ve İlgililerin İsteğine Bağlı Olarak İfa Edecekleri Her Türlü Hizmet İçin Belediye Meclislerince Düzenlenecek Tarifelere Göre Ücret Almaları Mümkündür.

21.05.2008

B.07.1.GİB.0.66/6614 -91/51352

Son Yorumlananlar
Top
Menu