Hidrolik Enstrumante Mayo Masası Ve Hidrolik Döner Taburenin Kdv Oranı Hk.

Hidrolik Enstrumante Mayo Masası Ve Hidrolik Döner Taburenin Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-22182/KDV-48

07/07/2011

Konu

:

Hidrolik mayo masa ve hidrolik taburenin KDV oranı

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda … Devlet Hastanesine düzenlediğiniz faturada hidrolikli enstrumante mayo masa ile hidrolik döner tabure tesliminde %18 KDV oranı uyguladığınızı belirterek bu ürünlerin KDV oranları hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir

            Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) bölümünün 2008/13902 ve 2008/14092 sayılı Kararnameler ile değişik 22. sırasında Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki (TGTC) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) No’ları belirlenen ve eşya tanımları itibariyle sayılan tıbbi cihazlar % 8 oranında KDV ye tabidir.

            TGTC’nin; 9401.30 tarife alt pozisyonunda “Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler”, 94.03 tarife pozisyonunda ise “Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları” tanımlanmıştı.

            Firmanızca KDV oranları bildirilmesi istenilen hidrolikli enstrumante mayo masa “94.03 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları” tarife pozisyonunun 9403.10,20,30,40,50,60,70 tarife alt pozisyonuna ait GTİP No’ları, hidrolik döner tabure ise “9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler” tarife alt pozisyonuna ait GTİP No’ları kapsamında olup, bu eşyaların ithal veya teslimi;

            – 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren 2004/8301 sayılı Karar ile yapılan düzelemeden

önce genel oranda (% 18),

            – Yukarıda sözü edilen yönetmeliklerle ilgili 93/42/EEC, 90/385/EEC ve 98/79/EC

direktiflerine ilişkin sertifikalardan herhangi birine sahip olması halinde; 01.01.2005 tarihinden itibaren II sayılı listenin “B” bölümünün 13. sırası, 31.12.2007 tarihinden itibaren bu bölümün 22. sırası kapsamında değerlendirilerek %8 oranında,

            – 01.01.2005 tarihinden 22. sırada 2008/13902 sayılı Karar ile yapılan düzenlemenin

yürürlüğü olan 20.07.2008 tarihine kadar söz konusu sertifikalara sahip olmaması halinde, genel oranda (%18),

            – 20.07.2008 tarihinden itibaren II sayılı listenin “B” bölümünün 22. sırasında TGTC’ndeki GTİP No’ları ve tanımları itibariyle belirlenen eşyalar arasında “9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler” ile “94.03 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları” tarife pozisyonuna ait GTİP No kapsamındaki eşyalar yer almadığından, genel oranda (%18),

            KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            2- Diğer taraftan indirimli KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Karar eki I ve II sayılı listelerden ayrı olarak 25.3.2009 tarih ve 2009/14812, 6.4.2009 tarih ve 2009/14881 ile   12.6.2009 tarih ve 2009/15081 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile yapılan düzenlemelerde ticari hayatta ensrumante mayo masası ve hidrolik döner tabure olarak isimlendirilen eşyalar da dahil olmak üzere ev ve büro tipi bazı mobilyaların ithal veya teslimleri;

            – 30.3.2009 tarihinden önce genel oranda (%18),

            – 30.3.2009 (bu tarih dahil) -30.9.2009 (bu tarih dahil) tarihleri arasında %8 oranında,

            – 30.9.2009 tarihinden sonra genel oranda (% 18),

            KDV’ye tabi olmuştur.

            Bu nedenlerle,

            a) Hidrolikli enstrumante mayo masanın ithal veya teslimi;

            – 30.3.2009 tarihinden önce genel oranda (%18),

            – 30.3.2009 (bu tarih dahil)- 30.9.2009 (bu tarih dahil) tarihleri arasında %8 oranında,

            – 30.9.2009 tarihinde sonra genel oranda (%18),

            b) Hidrolik döner taburenin ithal veya teslimi;

            – 15.4.2009 tarihinden önce genel oranda (%18),

            – 15.4.2009 (bu tarih dahil) – 30.9.2009 (bu tarih dahil) tarihleri arasında %8 oranında,

            – 30.9.2009 tarihinden sonra genel oranda (%18),

            KDV’ye tabi tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hidrolik Enstrumante Mayo Masası Ve Hidrolik Döner Taburenin Kdv Oranı Hk.

07.07.2011

B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-22182/KDV-48

Top
Menu