Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Merkez İlçeye Bağlı Köydeki Bina Ve Arazilerin Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Merkez İlçeye Bağlı Köydeki Bina Ve Arazilerin Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.26.15.01-EVK-66-2/4-91

11/10/2011

Konu

:

Emlak Vergisi

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları dışında kalan … Köyündeki bina ve araziniz için emlak vergisi ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan bilgi istenilmektedir.

           1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 ve 12 nci maddelerine göre Türkiye sınırları içinde bulunan binalar ve araziler bu Kanun hükümlerine göre emlak vergisine tabidir.

            Aynı Kanunun 4/(u) ve 14/(g) maddelerinde; belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan bina ve arazilerin kiraya verilmemek şartıyla bina ve arazi vergisinden daimi olarak muaf tutulacağı, ancak anılan yerlerde bulunan ve muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan binalar, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina ve araziler (gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina ve arazi hariç) ile arsalar ve arsa sayılacak parsellenmemiş araziler için bu muafiyetlerin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

            Konu ile ilgili olarak, İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nden alınan 28/04/2011 tarih ve 492/2312 sayılı yazıda, … Köyünün Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir.

            Buna göre, Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları dışında kalan … Merkez İlçeye bağlı … Köyünde bulunan bina ve arazilerin, kiraya verilmemesi,  ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılmaması (gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisinden muaf mükellefler hariç) ile binaların muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan binalardan olmaması halinde emlak vergisinden muaf tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.       

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Merkez İlçeye Bağlı Köydeki Bina Ve Arazilerin Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

11.10.2011

B.07.1.GİB.4.26.15.01-EVK-66-2/4-91

Top
Menu