Buz Pateni Pisti İşletmeciliği Faaliyetinin Eğlence Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hk.

Buz Pateni Pisti İşletmeciliği Faaliyetinin Eğlence Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Buz Pateni Pisti İşletmeciliği Faaliyetinin Eğlence Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.02-BGK:20.MD-2010-45-224

12/04/2011

Konu

:

Eğlence Vergisi

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, buz pateni pisti işletmeciliği faaliyetinin eğlence vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17 inci maddesine göre, belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri eğlence vergisine tabi bulunmaktadır.

            Aynı Kanunun 21 inci maddesinin I inci fıkrasının 4 numaralı bendinde, biletle girilen spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden bilet bedeli üzerinden % 10, III üncü fıkrasında ise biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük 5-100 TL eğlence vergisi alınacağı hükme bağlanmıştır.

            2464 sayılı Kanunun 20 inci maddesinde, müşterek bahisler dışında verginin matrahı; biletle girilen yerlerde, eğlence vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak sağlanan gayrisafi hasılat (Bilet bedeli dışında bağış veya başka adlar altında alınan paralar dahil), biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinden ise işin mahiyetine göre çalışılan her gün için belediye meclislerince takdir edilecek miktar olarak belirlenmiştir.

         Anılan Kanunun 22 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, “vergi biletle girilen yerlerde bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır ve belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir. Bu suretle alınan biletlerin kullanılmadan iadesi halinde peşin olarak ödenen vergi geri verilir…” , 3 üncü fıkrasında da “Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde her aya ait vergi, o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye yatırılır.” hükümleri yer almaktadır.

            Bu itibarla, şirketinize ait buz pateni pisti işletilen yerde, bu tesis dışında eğlence yeri mahiyetinde (dansing, bar, bilardo ve masa futbolu gibi) yerlerin bulunmaması durumunda, söz konusu işyeri eğlence vergisine tabi olmayacaktır. Ancak, buz pateni pistinin 2464 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen ve biletle girilen yerlerden olması veya bu işyerinde buz pateni pistinin yanısıra bar, dansing, bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yeri mahiyetinde yerlerin bulunması halinde, söz konusu işletmenin eğlence vergisine tabi olması gerekmektedir.

         Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Buz Pateni Pisti İşletmeciliği Faaliyetinin Eğlence Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hk.

12.04.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.02-BGK:20.MD-2010-45-224

Son Yorumlananlar
Top
Menu