Forklift Teslimlerinde Kdv Oranı Hk.

Bu özelgede forklift finansal kiralama KDV oranı konusunda idarenin görüşü yer almaktadır. Ayrıca forklift satış ve ithali de ele alınmıştır. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. Konu hakkında ayrıntılı bir açıklamaya erişmek için “Forklift KDV Oranı Nedir?” başlıklı cevabımızı okuyabilirsiniz.

Forklift Finansal Kiralama KDV Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı

:

51421814-130[28-2014/7]-73

22/05/2014

Konu

:

Forklift teslimlerinde KDV oranı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, sıfır ve ikinci el forklift alış ve satışlarında uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listenin 17 nci sırasına 1/12/2013 tarih ve 2013/5595 sayılı Kararname ile eklenen GTİP No’ları arasında “84.27 Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları” tarife pozisyonunda yer alan eşyalar da sayılmıştır.

TGTC’nin “84.27” tarife pozisyonu bir vinçle mücehhez iş arabaları ve straddle tipi taşıyıcılar hariç olmak üzere kaldırma ve boşaltma tertibatlı yük arabalarını kapsamaktadır. Bunlar forkliftler ve diğer kaldırma veya istiflemeye mahsus yük arabaları (mekanik olarak harekete geçen forkliftler ve diğer istifleme makina ve cihazları) ile kaldırma, yükleme tertibatı olan diğer yük arabaları (mekanik platformlu yük arabaları ve özel sanayi kollarında kullanılmaya mahsus bu sanayi koluna bağlı olarak özel şekilde kaldırma, yükleme vb.ye mahsus cihazla mücehhez bulunan diğer yük arabaları) olarak sayılabilir.

17 nci sırada sayılan ve TGTC’nin “84.27” tarife pozisyonu kapsamında olan forkliftlerin; kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç olanlarının, finansal kiralamaya konu olmak üzere 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından katma değer vergisi mükellefleri ile işlemleri katma değer vergisinden istisna edildiği için katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre belirlenen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi işlemleri ile ithali, 2013/5595 sayılı Kararnamenin yürürlüğü olan 1/12/2013 tarihinden sonra düzenlenen finansal kiralama sözleşmeleri kapsamında % 1 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

Bu açıklamalara göre;

Yeni (sıfır) forkliftlerin yukarıda belirtilen kayıt ve şartlarla ithali, kiralanması ve teslimi % 1 oranında,

– Ancak kullanılmış (ikinci el) forkliftlerin yukarıda belirtilen kayıt ve şartlarda da olsa ithali, kiralanması ve teslimi söz konusu 17 nci sıra kapsamında olmadığından, genel oranda (%18),

KDV ye tabi bulunmaktadır.

Öte yandan, KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümüne 2008/13234 sayılı Kararname ile eklenen 28 inci ve 2008/13426 sayılı Kararname ile eklenen 29 uncu sırada TGTC’ndeki GTİP No’ları ve tanımları itibariyle belirtilen eşyalar sayılmış olup, TGTC’nin “84.27” tarife pozisyonunda olduğu belirtilen forkliftler yukarıda açıklanan 28 ve 29 uncu sırada sayılan eşyalar arasında yer almamaktadır.

Bu nedenle, gerek yeni (sıfır) gerekse kullanılmış (ikinci el) forkliftlerin 2007/13033 sayılı Kararname eki I sayılı listenin 17 nci sırasında belirtilen kayıt ve şartlar dışındaki ithal veya teslimi genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge: Forklift Teslimlerinde Kdv Oranı Hk. Forklift Finansal Kiralama KDV Oranı

22.05.2014

51421814-130[28-2014/7]-73

 

ETİKETLER :
Son Yorumlananlar
Top
Menu