Araç Kiralama Hizmetinde Tevkifat Oranı Hk.

Araç Kiralama Hizmetinde Tevkifat Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Araç Kiralama Hizmetinde Tevkifat Oranı Hk. 

T.C.

BATMAN VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

25410040-Tevkifat Oranı-1

03/01/2013

Konu

:

Araç Kiralama Hizmetinde Tevkifat Oranı

İlgide kayıtlı özelge talep  formunuzla;  Üniversiteniz  tarafından  şoförsüz   olarak  araç kiralama  hizmeti  alımlarında  katma  değer vergisi (KDV) tevkifatı  uygulanıp   uygulanmayacağı  hususunda  görüş    talep  edilmektedir.

KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin; “3.2.13 Yukarıda Belirlenen Dışındaki Hizmetler ” başlıklı bölümünde; KDV mükellefleri tarafından,  5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare,  kurum ve kuruluşlar tarafından  (5/10)  oranında KDV tevkifatı uygulanacağı ifade edilmiştir.

Buna göre,  5018 sayılı Kanuna ekli 2 sayılı cetvelin Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler kapsamında yer alan Üniversitenizin KDV mükelleflerinden alacağı ve 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde ayrı bir başlık altında sayılmayan diğer bütün hizmetlere 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulaması gerekmekte olup, söz konusu araç kiralama hizmetinin de bu kapsamda 5/10 oranında tevkifata tabi olması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Araç Kiralama Hizmetinde Tevkifat Oranı Hk.

03.01.2013

25410040-Tevkifat Oranı-1

Top
Menu