Fuar Giriş Ücreti Tahsil Edilmesi Bir Defaya Mahsus Olması Kaydıyla Arızi Ticari Kazanç Olarak Mütalaa Edileceğinden, Söz Konusu İşlem Katma Değer Vergisine Tabi Olmayacaktır

Fuar Giriş Ücreti Tahsil Edilmesi Bir Defaya Mahsus Olması Kaydıyla Arızi Ticari Kazanç Olarak Mütalaa Edileceğinden, Söz Konusu İşlem Katma Değer Vergisine Tabi Olmayacaktırkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Fuar Giriş Ücreti Tahsil Edilmesi Bir Defaya Mahsus Olması Kaydıyla Arızi Ticari Kazanç Olarak Mütalaa Edileceğinden, Söz Konusu İşlem Katma Değer Vergisine Tabi Olmayacaktır 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI   :B.07.0.GEL.0.53/5301- 40613
KONU:                                                           

……….. VALİLİĞİNE (Defterdarlık : Gelir Müdürlüğü)

İLGİ: 04.08.2004 tarih ve B.07.4.DEF.0.09.10/2.2004.KVK.5367 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekinin incelenmesinden, İliniz Atatürk Meydanı’nda ……….. Belediyesi, ………..Ticaret Odası, ……….. Ticaret Borsası ve EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası) Aydın Şubesinin destek ve katkılarıyla ………..SANAYİ ve TİCARET FUARI’nın yapılacağı ve fuar süresince fuar alanını gezecek olan kişilerden 500.000 -TL ücret alınacağı belirtilerek, fuar giriş ücreti tahsil edilmesi durumunda vergi mükellefiyetinin gündeme gelip gelmeyeceği hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmaktadır.

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun muafiyetleri düzenleyen 7 nci maddesinin (6) numaralı bendinde, kamu idare ve müesseseleri tarafından hükümetin veya yetkili idare mercilerinin müsaadesi ile açılan mahalli, milli veya milletlerarası mahiyetteki sergiler, fuarlar ve panayırların kurumlar vergisinden muaf tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Aydın Atatürk Meydanı’nda Aydın Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ve Aydın Ticaret Odası, Aydın Ticaret Borsası ve EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası) Aydın Şubesince desteklenen “4. AYDIN SANAYİ ve TİCARET FUARI” Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7 nci maddesinin (6) numaralı bendi kapsamında yetkili makamlardan izin alınarak düzenlenmesi halinde, kurumlar vergisinden muaf tutulacaktır. Fuar girişinde alınacak cüzi giriş ücretlerinin de fuarı düzenleyen kamu idare ve müessesesi tarafından tahsil edilmesi gerekmektedir. Ancak, fuar alanı içinde lokanta, kafe, çay ocağı vs gibi hizmetler verilmesi halinde, söz konusu kurumlar bünyesinde iktisadi işletme oluşturularak kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekecektir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine, tabi olduğu hükmü yer almaktadır.

Aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında sayılanlar hariç olmak üzere, bu faaliyetlerin arızi olarak yapılmasından doğan teslim ve hizmetler ise verginin konusuna girmemektedir.

Buna göre, adı geçen fuar süresince, fuar alanını gezecek olan kişilerden ahnacak olan fuar giriş ücreti tahsil edilmesi, bir defaya mahsus olması kaydıyla arızi ticari kazanç olarak mütalaa edileceğinden, söz konusu işlem katma değer vergisine tabi olmayacaktır. Ancak, fuar alanı içinde lokanta, kafe, çay ocağı vs gibi hizmetler verilmesi halinde, söz konusu hizmetler katma değer vergisine tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Fuar Giriş Ücreti Tahsil Edilmesi Bir Defaya Mahsus Olması Kaydıyla Arızi Ticari Kazanç Olarak Mütalaa Edileceğinden, Söz Konusu İşlem Katma Değer Vergisine Tabi Olmayacaktır

01.09.2004

B.07.0.GEL.0.53/5301- 40613

Top
Menu