Gayrimenkulün Ayni Sermaye Olarak Konulmasında Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Hk.

Gayrimenkulün Ayni Sermaye Olarak Konulmasında Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Gayrimenkulün Ayni Sermaye Olarak Konulmasında Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/88-46

14/03/2012

Konu

:

Gayrimenkulün ayni sermaye olarak konulmasında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı

            İlgide kayıtlı özelge talep forumunda; şirketiniz ortağı …..’in şahsına kayıtlı Eskişehir ili, … ilçesi … Mahallesi, … ada, … no.lu parseldeki gayrimenkulünü şirket sermayesine ilave etmek üzere ayni sermaye olarak koyacağı belirtilerek, tapu devir işlemini takiben söz konusu işlemden dolayı katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV Kanununun;

            1 inci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, aynı maddenin ikinci fıkrasında da, ticari, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği,

            2/1 inci maddesinde teslimin; bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu,

            hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, iktisadi bir işletmenin aktifine kayıtlı veya envanterine dahil bulunan bir taşınmazın ayni sermaye olarak bir başka iktisadi işletmeye konulmak suretiyle teslimi genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Ayrıca iktisadi bir işletmenin aktifine kayıtlı veya envanterine dahil bulunmasa dahi devamlı surette taşınmaz alım satımı faaliyetinde bulunulması (bir başka deyişle ticari nitelik arz edecek şekilde taşınmaz tesliminde bulunulması) halinde, söz konusu işlem Kanunun 1/1 inci maddesi hükmüne göre KDV ye tabi tutulacaktır.

            Ancak, iktisadi bir işletmeye dahil olmayan şahsi malların mevcut veya yeni kurulacak bir şirkete ayni sermaye olarak konulması, devamlı surette taşınmaz alım satımı ile uğraşılmaması kaydıyla KDV nin konusuna girmemektedir.

             Dolayısıyla, KDV mükellefi olmayan şirketiniz ortağı ….’in şahsına kayıtlı gayrimenkulünü ortağı olduğu şirketinize ayni sermaye olarak devri, KDV nin konusuna girmediğinden söz konusu devir işleminde KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Gayrimenkulün Ayni Sermaye Olarak Konulmasında Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Hk.

14.03.2012

B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/88-46

Son Yorumlananlar
Top
Menu