Gemideki Koltukların Ve Klimaların Tamir, Bakım Ve Onarımı Hizmetinin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı

Gemideki Koltukların Ve Klimaların Tamir, Bakım Ve Onarımı Hizmetinin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

96620903-130-78932

28.07.2017

Konu

:

Gemideki koltukların ve klimaların tamir, bakım ve onarımı hizmetinin KDV’den istisna olup olmadığı

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketinizin faaliyet konusunun deniz taşımacılığı olduğu, şirket faaliyetlerinde kullanılan … , … , … isimli gemilerin koltuklarının ve klimalarının tamir ve bakım onarım işinin KDV Kanununun 13/a maddesine göre KDV den istisna olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

   Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesine göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler KDV’den istisnadır. Ayrıca istisna kapsamında işlem yapılabilmesi için, istisna uygulanabileceğini belirten vergi dairelerinden alınan bir yazının, teslim veya hizmeti yapacak olan mükellefe ibraz edilmesi şarttır. Mükelleflerin bu belge olmadan istisna uygulamaları halinde, istisna uygulaması nedeniyle ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden teslim veya hizmeti yapan mükellefler ile birlikte teslim veya hizmet yapılan alıcı da müteselsilen sorumlu olacaktır.

   Diğer taraftan, KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/B-1.2.Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde İstisna” başlıklı bölümünde ise;

   “Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere, bu araçlarla ilgili olarak verilen tadil, onarım ve bakım hizmetleri KDV’den istisnadır.

         

     ….

   Araçların tadil, onarım ve bakımını istisna kapsamında yaptırmak isteyen mükellefler tarafından tadil, onarım ve bakım yapılacak araçlar için hazırlanan proje kapsamındaki hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Birden fazla araç için tadil, onarım ve bakım yaptıracak mükelleflerin takvim yılı aşılmamak kaydıyla kendilerince belirlenen bir dönemdeki istisna kapsamındaki hizmet alımları için tek bir proje hazırlayarak elektronik ortamda sisteme girmeleri de mümkündür. Mükellefler bu hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar.

   Vergi dairesi tarafından durumu, iştigal konusu, aracın mahiyeti göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda şartları taşıyan mükelleflere, elektronik olarak sisteme girilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilir.

   Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği mükellef tarafından hizmeti sunanlara verilir. Bu belge hizmeti sunanlar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır.

   Söz konusu istisna belgesi, tadil, onarım ve bakım işine ilişkin proje kapsamındaki hizmetlere ilişkin liste esas alınarak ve sadece bu kapsamdaki tadil, bakım, onarım işleriyle sınırlı olarak uygulanmak üzere verilir.

   …

   İstisnanın kapsamına; deniz taşıma araçları, yüzer tesisler ve yüzer araçlar ile hava ve demiryolu taşıma araçları (gemi, yat, kotra, yüzer platform, uçak, helikopter, lokomotif, vagon, filika, cankurtaran salı vb. ile ana motor) girmektedir. İnşa halinde gemi olarak tanımlanan tekne kabuğu teslimleri de bu kapsamda KDV’den istisnadır.”

   açıklamalarına yer verilmiştir.

   Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, deniz taşımacılığı faaliyetinde kullandığınız gemilere ait koltuk ve klimalar için yaptırılacak olan bakım ve onarım hizmetlerinin, bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesi Müdürlüğünce tarafınıza verilecek olan istisna belgesinin bulunması kaydıyla KDV Kanununun 13/a maddesine göre istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

   Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Gemideki Koltukların Ve Klimaların Tamir, Bakım Ve Onarımı Hizmetinin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı

28.07.2017

B.07.1.GİB.4.48.15.01-130-78932

Son Yorumlananlar
Top
Menu