Serbest Bölgeler Gümrük Hattı Dışı Olmakla Beraber Türkiye Sınırlan İçinde Yer Alan, Yabancı Ülke Niteliğini Taşımayan Yerler Olduğundan Söz Konusu Taşıma İşinin Uluslararası Taşımacılık Faaliyeti Olarak Kabul Edilmesi Mümkün Değildir.öte Yandan, Aynı Ser

Serbest Bölgeler Gümrük Hattı Dışı Olmakla Beraber Türkiye Sınırlan İçinde Yer Alan, Yabancı Ülke Niteliğini Taşımayan Yerler Olduğundan Söz Konusu Taşıma İşinin Uluslararası Taşımacılık Faaliyeti Olarak Kabul Edilmesi Mümkün Değildir.öte Yandan, Aynı Ser
 

T.C.

Maliye Bakanlığı

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI:B.07.0.GEL.0.54/5414-21 

KONU:   

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

…… VALİLİĞİNE

(Defterdarhk: Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü)

İliniz … Vergi Dairesi mükelleflerinden …  A.Ş. tarafından Bakanlığımıza verilen …2004 tarihli dilekçenin bir örneği ilişikte gönderilmiştir. Söz konusu dilekçede, Türkiye’den serbest bölgelere yapılan tasıma islerinin Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında vergiden istisna edilip edilemeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanunun 14 üncü maddesinde. Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan ta§ima islerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşima isleri vergiden müstesnadır.

Ancak, serbest bölgeler gümrük hattı dışı olmakla beraber Türkiye sınırlan içinde yer alan, yabancı ülke niteliğini taşımayan yerler olduğundan söz konusu taşıma işinin uluslararası taşımacılık faaliyeti olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

Bu nedenle söz konusu şirketin Türkiye’nin herhangi bir yerinden serbest bölgeye, serbest bölgeden Türkiye’nin herhangi bir yerine yapacağı taşıma hizmetine ait bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.

Öte yandan, aynı serbest bölge içinde başlayıp biten taşıma isleri, sözü edilen Kanunun

17/4-1 maddesi gereğince vergiden müstesnadır.

Bilgi edinilmesini ve durumun dilekçesine cevaben adi geçen şirkete de duyurulmasını rica ederim.

Özelge:Serbest Bölgeler Gümrük Hattı Dışı Olmakla Beraber Türkiye Sınırlan İçinde Yer Alan, Yabancı Ülke Niteliğini Taşımayan Yerler Olduğundan Söz Konusu Taşıma İşinin Uluslararası Taşımacılık Faaliyeti Olarak Kabul Edilmesi Mümkün Değildir.öte Yandan, Aynı Ser

24.06.2004

B.07.0.GEL.0.54/5414-21-29324

Top
Menu