Pvc Kaplı Branda İthali Ve Satışında Kdv Oranı Hk.

Pvc Kaplı Branda İthali Ve Satışında Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Pvc Kaplı Branda İthali Ve Satışında Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2/2010-14028-27-517

13/07/2011

Konu

:

PVC kaplı branda ithali ve satışında KDV oranı.

              İlgi sayılı dilekçenizde, firmanızca yurt dışından açık hava reklamcılığı sektöründe kullanılan 3921.90.60.00.12 GTİP numaralı PVC kaplı branda ithali ve yurt içi satışının yapıldığını belirterek söz konusu mal satışında uygulanacak KDV oranı konusunda görüşü talep edilmektedir.

               3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1  inci maddesinde Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu açıklanmıştır.

               Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28  inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki  (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılılistede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, söz konusu  listelerde yer almayan teslim ve hizmetler  için  18 oranında uygulanmaktadır.

              Katma değer vergisi oranlarına ilişkin Kararnameleri birleştiren ve 31/12/2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007/13033 sayılı Kararname ile yapılan düzenlemeden önce, 2002/4480 sayılı Kararname  eki II sayılı listenin “B- Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı “B” bölümüne 2006/10138 sayılı Kararname  ile bu Kararnamenin yürürlüğü olan 06/0/.2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere eklenen 16 ıncı sıra uyarınca  TGTC’nin 3921.90.60.00.11 polietilenden olanlar (ticari hayatta P.E. branda mensucat) ve 3921.90.60.00.12 polivinil kloründen olanlar (ticari hayatta PVC kaplı branda mensucat) GTİP No’larından ithal edilen branda mensucata % 8 oranında katma değer vergisi uygulanmaktaydı.

              2007/13033 sayılı Kararname ile yapılan ve 31/12/2007 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemede, II sayılı listenin “B” bölümünün 16 ıncı sırasında yer alan ibare, II sayılı listenin “B” bölümünün 4 üncü sırasında aynen korunmuştur.

              Bu durumda, TGTC’nin 3921.90.60.00.11 polietilenden olanlar (ticari hayatta P.E. branda mensucat) ve 3921.90.60.00.12 polivinil kloründen olanlar (ticari hayatta PVC kaplı branda mensucat) GTİP No’larından ithal edilen branda mensucata,  06/03/2006 tarihinden itibaren 2002/4480 sayılı Karar eki II sayılı listenin B bölümünün 16′ ıncı,  31/12/2007 tarihinden itibaren ise 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin 4 üncü sırası uyarınca %  8 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

              Öte yandan, söz konusu branda mensucattan dikilmek, kapsül çakılmak, belirli ebatlarda kesilmek suretiyle belirli bir amaç için (tente, çadır vb.) üretilmiş olan hazır eşyanın  genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

              Bilgi edinilmesini rica ederim.             

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Pvc Kaplı Branda İthali Ve Satışında Kdv Oranı Hk.

13.07.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2/2010-14028-27-517

Top
Menu