Hava Alanı Akaryakıt Pompa İstasyonu İşi, Hava Alanının Tanımı Kapsamında Hava Araçlarının Diğer İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik Bir İnşaat Taahhüt İşi Niteliği Olduğundan Kdvk 13/e Bendi Uyarınca Kdv Den Müstesna Olacaktır

Hava Alanı Akaryakıt Pompa İstasyonu İşi, Hava Alanının Tanımı Kapsamında Hava Araçlarının Diğer İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik Bir İnşaat Taahhüt İşi Niteliği Olduğundan Kdvk 13/e Bendi Uyarınca Kdv Den Müstesna Olacaktırkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Hava Alanı Akaryakıt Pompa İstasyonu İşi, Hava Alanının Tanımı Kapsamında Hava Araçlarının Diğer İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik Bir İnşaat Taahhüt İşi Niteliği Olduğundan Kdvk 13/e Bendi Uyarınca Kdv Den Müstesna Olacaktır

MALIYE BAKANLIGI

Gelirler Genel Müdurlügu

SAYI    :B.07.0.GEL.0.53/5313-512             

KONU :

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

denizli valiligi

(Defterdarlık: Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğüne)

ILGi: 07.02.2005 tarih ve 837 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, …………… Mühendislik Müşavirlik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından D.H.M.İ. ……… Havalimanı Başmüdürlüğünün açmış olduğu Akaryakıt Pompa istasyonu kurulması ihalesini almış olduğu belirtilerek söz konusu akaryakıt pompa istasyonu inşaatı işinin Katma Değer Vergisi Kanunu 13/e maddesinde yer alan istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğünden Bakanlığımızdan görüş istenilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13 üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (e) bendinde limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt islerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

93 Seri No.lu Katma Deger Vergisi Kanununun Genel Tebliginin “1.3. Limanlar ve Hava Meydanlannin Inşasi, Yenilenmesi ve Genisletilmesine Ilişkin istisna” başlıklı bölümünde konuya iliskin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğde, bu istisnanın uygulanmasında hava meydanının (alanı), karada ve su üzerinde, içerisindeki bina, tesis ve donatımlar dahil hava araçlarının kalkması, inmesi ve yer manevraları için hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yük ve yolcu indirilip bindirilmesine elverişli tesisleri bulunan yerleri ifade edeceği belirtilmiştir.

Anılan şirket tarafından D.H.M.İ …….. Havalimanı Başmüdürlüğüne yapılan Havalimanı Akaryakıt Pompa istasyonu inşaat işi, hava alanının yukarıda yapılan tanımı kapsamında hava araçlarının diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir inşaat taahhüt 151 niteliğinde olduğundan, Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (e) bendi uyarınca katma değer vergisinden müstesna olacaktır.

Ayrıca, bahsedilen işin anılan bendin yürürlük tarihi ile 93 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin yayımlandığı tarih arasında başlaması veya başlayıp bitmesi, Tebliğ ekindeki belgenin (Ek-3) mükellef başvurusu üzerine ilgili vergi dairesi tarafından geriye dönük olarak düzenlenmesine engel teşkil etmeyecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Özelge:Hava Alanı Akaryakıt Pompa İstasyonu İşi, Hava Alanının Tanımı Kapsamında Hava Araçlarının Diğer İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik Bir İnşaat Taahhüt İşi Niteliği Olduğundan Kdvk 13/e Bendi Uyarınca Kdv Den Müstesna Olacaktır

11.03.2005

B.07.0.GEL.0.53/5313-512-11855

Son Yorumlananlar
Top
Menu