Hazır Beton Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması Hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3 14009-26 /-690

06/09/2011

Konu

:

Hazır Beton Teslimlerinde Tevkifat

 

 

         İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, tevkifat yapmakla yükümlü kuruluş olmamakla birlikte tevkifat yapmakla yükümlü bir kuruluşa karşı yüklendiği yapım işini alt yüklenicilere devreden ana yüklenicilere ortaklık yapısı nedeniyle kendisi tevkifat yapmakla yükümlü olan Kurumunuzca verilen yapım işlerinde KDV tevkifatı yapılmasının gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

         3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

          Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde, yarıdan fazla hissesi tek başına ya da birlikte bu bölümde sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan kurum, kuruluş ve işletmeler de tevkifat yapacak kuruluşlar arasında sayılmış, tevkifat yapacak kurum, kuruluş ve işletmelerin birbirlerine karşı ifa ettikleri hizmetler hariç olmak üzere bu Tebliğde sayılan hizmetlerde katma değer vergisi tevkifatı yapmaları uygun görülmüştür.

          Söz konusu Tebliğin “Yapım İşleri ile Bu İşlere İlişkin Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri” başlıklı (A/5-a) bölümünde; bu Tebliğin uygulanmasında yapım işlerinin hangi işleri kapsamakta olduğu açıklanmıştır.

         Öte yandan, yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmiş ve devredilecek yapım işlerinde, işi devreden her yüklenicinin, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden bu Tebliğdeki esaslar çerçevesinde tevkifat yapması uygun görülmüş ve alt yüklenicilere uygulanan tevkifatın, bu Tebliğin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlarca yapım işinin asıl yüklenicisine tevkifat uygulanmasına engel olmadığı belirtilmiştir.

          Bu çerçevede, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği uyarınca tevkifat yapacak kurum, kuruluş ve işletmelerin birbirlerine karşı ifa ettikleri hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanmayacağı belirtildiğinden kendisi tevkifat yapmakla yükümlü tutulan kurumdan tevkifat yapılması söz konusu değildir.

          Buna göre, Kurumunuz tarafından aslen tevkifat yapmakla yükümlü kuruluş olmayan ancak tevkifat yapmakla yükümlü bir kuruluşa karşı yüklendiği yapım işini alt yüklenicilere devreden ana yüklenicilere, alt yüklenici sıfatıyla verilen yapım işlerinde; ortaklık yapısı nedeniyle kendisi tevkifat yapmakla yükümlü olan Kurumunuzdan tevkifat yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

          Bilgi edinilmesini rica ederim

Özelge:Hazır Beton Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması Hk.

06.09.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3 14009-26 /-690

Top
Menu