Yurt Dışında Mukim Sigorta Şirketinin Geçici Süre İle Türkiye’de Bulunan Sigortalılarına Verilen Destek Hizmetleri İle Bu Hizmetlere Aracılık Hizmetinin Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı.

Yurt Dışında Mukim Sigorta Şirketinin Geçici Süre İle Türkiye’de Bulunan Sigortalılarına Verilen Destek Hizmetleri İle Bu Hizmetlere Aracılık Hizmetinin Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-130-1398

21/05/2014

Konu

:

Yurt dışında mukim sigorta şirketinin geçici süre ile Türkiye’de bulunan sigortalılarına verilen destek hizmetleri ile bu hizmetlere aracılık hizmetinin KDV’ye tabi olup olmadığı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin herhangi bir şekilde sigorta aracılık (acentelik) faaliyetinde bulunmadığı, Türkiye’de mukim sigorta şirketleri (yurtdışında mukim reasürör şirketleri arasındaki reasüre hizmetlerine) ile yurtdışında mukim sigorta şirketlerine (geçici süre ile Türkiye’de bulunan yurtdışında yerleşik ve yurtdışında sigortalı kişilerin sigortacılık kapsamında Türkiye’de faydalandıkları hizmetlere) yönelik aracılık hizmeti (asistans hizmeti) verdiği;

             -Yurt içinde mukim sigorta şirketince yurt dışında mukim reasürör şirkete ödenen toplam reasüre prim tutarı üzerinden hesaplanan komisyon gelirlerinize yönelik yurt dışında mukim reasürör şirkete düzenlenen komisyon faturalarının hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği,

            -Yurt dışında mukim sigorta şirketleri tarafından sigortalanan kişilerin (yurtdışında yerleşik ve yurtdışında sigortalı kişilerin) sigortaları kapsamında Türkiye’de aldıkları hizmetlere ait yurt dışındaki asistan şirketlere fatura edilen olay ve dosya başı bedellerinin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği,

            konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            – 1/1 maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

            – 4/1 inci maddesinde, hizmetin; teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu; bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

            – 6/b maddesinde, hizmet işlemlerinde hizmetin Türkiye’de yapılmasının veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasının işlemin Türkiye’de yapılmasını ifade ettiği,

            – 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV’den müstesna olduğu,

            – 12/2 nci maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

            hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, mülga 26 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde hizmet ihracına ilişkin açıklamalar yer verilmiş 26 Seri No.lu Tebliğin (K) bölümünde, hizmet ihracı uygulamasında;

            1- Hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılması,

            2-Fatura veya benzeri nitelikteki belgelerin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,

            3- Hizmet bedelinin, döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi,

            4- Hizmetten yurt dışında yararlanılması,

            şartlarının birlikte gerçekleştirilmiş olması gerektiği belirtilmiştir. (İşlemin 01/05/2014 tarihinden sonra gerçekleşmesi halinde 26/04./014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/A-2 Hizmet İhracı” Bölümünde yapılan açıklamalar dikkate alınacaktır.)

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

            – Türkiye’de mukim sigorta şirketince yurt dışında mukim reasürör şirkete ödenen toplam reasüre prim tutarı üzerinden hesaplanan komisyon gelirlerinize yönelik yurt dışında mukim reasürör şirketten alınan komisyon tutarları ile,

            -yurt dışında mukim sigorta şirketleri tarafından sigortalanan kişilerin (yurtdışında yerleşik ve yurtdışında sigortalı kişilerin) sigorta kapsamında Türkiye’de aldıkları hizmet bedellerinden ayrı olarak yurt dışındaki asistans şirketlere Şirketiniz tarafından fatura edilen olay ve dosya başı bedellerinin,

            hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışında Mukim Sigorta Şirketinin Geçici Süre İle Türkiye’de Bulunan Sigortalılarına Verilen Destek Hizmetleri İle Bu Hizmetlere Aracılık Hizmetinin Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı.

21.05.2014

39044742-130-1398

Top
Menu