Geçen hafta başladığımız dönem sonu işlemlerle ilgili yazımın ikinci bölümüne bu hafta da devam ediyoruz. Yazımda konunun detaylarından ziyade kısa kısa yapılacak işlemlere ilişkin hatırlatmalar yapmaya devam ediyorum. Daha sonraki haftalarda önemli gördüğüm ve en çok hata yapılan konuları daha detaylı olarak kaleme almaya çalışacağım. Kaldığımız yerden devam…

Geçen hafta başladığımız dönem sonu işlemlerle ilgili yazımın ikinci bölümüne bu hafta da devam ediyoruz. Yazımda konunun detaylarından ziyade kısa kısa yapılacak işlemlere ilişkin hatırlatmalar yapmaya devam ediyorum. Daha sonraki haftalarda önemli gördüğüm ve en çok hata yapılan konuları daha detaylı olarak kaleme almaya çalışacağım.
Kaldığımız yerden devam…
26. Dönem giderleri ile ilgili yansıtma kayıtları yapılarak, gelir ve gider hesaplarının tamamı dönem kâr veya zarar hesabına aktarılmalıdır.
27. Yıllık beyannameye eklenmek üzere, yıl içinde kesinti yolu ile ödenen vergilerle ilgili olarak, kesintiyi yapan kurum ve kuruluşlardan yazılar alınmalıdır.
28. Yapılan bağış ve yardımların gider yazılması yerine, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirden indirilmesi esası getirilmiş olduğu hususu dikkate alınmalı ve buna göre bağış ve yardımların tamamı önce kanunen kabul edilmeyen gider olarak beyanname üzerinde kazanca eklenmeli ve daha sonra gelirden indirilecek bağış ve yardımların tutarı kazancın %5’ine (kalkınmada öncelikli yörelerde %10’una) kadar olan kısmı hesaplanarak beyannamede ayrıca gösterilmek suretiyle kazançtan indirilmelidir.
29. Diğer kanunen kabul edilmeyen giderler tespit edilerek beyannamede kurum kazancına eklenmesi unutulmamalıdır.
30. Serbest bölgelerden elde edilen gelirlerin istisna olarak dikkate alınması sağlanmalıdır.
31. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna olduğu unutulmamalıdır.
32. Kurumlar Vergisi Kanununun 5, 5/A ve 5/B maddeleri kapsamında kurumlar vergisinden istisna edilen varsa aşağıda belirtilen kazançlar tespit edilerek kurum kazancından indirilmesi sağlanmalıdır.
a. Tam mükellef kurumlardan elde edilen iştirak kazançları,
b. Dar mükellef kurumlardan elde edilen iştirak kazançları,
c. Yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,
d. Emisyon primleri,
e. Yurtdışı inşaat ve onarım işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlar,
f. Portföy ve fon işletme kazançları,
g. Gayrimenkul satış kazançlarının %50’i ve iştirak satışları kazançlarının %75’i,
h. Banka borçlarının ödenmesinde kullanılan gayrimenkul ve iştirak hisseleri satış kazançları,
ı. Bankaların, finansal kiralama veya finansman şirketlerinin alacak karşılığında elde ettikleri gayrimenkullerin satışından sağlanan kazançların %50’i, gayrimenkul dışındaki değerlerin satışında doğan kazançları %75’i,
i. Eğitim kazançları,
j. Rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden sağlanan kazançlar,
k. Kooperatiflerin ortakları için hesapladıkları risturnlar,
l. Her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal kirama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar ve bu kurumlarca söz konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan kazançlar,
m. Her türlü varlık ve hakların, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile varlık kiralama şirketlerince bu varlıkların devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar.
n. Yabancı fon kazançları,
o. Sınai mülkiyet hakları.
33. Örtülü sermayeye ilişkin faiz ve benzeri ödemeler ile örtülü yoldan dağıtılan kazançlar bir yandan kanunen kabul edilmeyen gider olması yanında, diğer yandan bu ödemeler hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kâr payı sayıldığı hususu unutulmamalı ve ödenen bu tutarlar brütleştirilmek suretiyle üzerinden kâr dağıtımına ilişkin %15 oranında yapılacak vergi kesintisine ilişkin muhtasar beyannamenin 26.01.2021 tarihine kadar verilmesi ve kesilen verginin 26.01.2021 günü akşamına kadar ödenmesi sağlanmalıdır.
34. 2020 yılı kurum kazancı üzerinde %22 oranında kurumlar vergi hesaplanması gerektiği unutulmaması yanı sıra; 15.6.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a uygun yeni veya tevzi yatırım yapanlar bahsi geçen kararnamenin 15 inci maddesi uyarınca indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanmayı gözden kaçırmamalıdırlar.
35. Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan koşulların varlığının sağlanmış olduğu kontrol edilerek, %5 oranında vergi indirimi uygulamasından yararlanılması unutulmamalıdır.
2021 Yılında Yapılacak İşlemlere İlişkin Hatırlatmalar,
Yıl sonunda yapılacak işlemlere ek olarak, yeni yılda yapılması gereken birkaç ufak hatırlatmanın da yararlı olacağı düşüncesindeyim.
1. 2020 yılı kanuni defterlerin tamamının yazdırılma işi bir an önce tamamlanmalıdır. E- Defter uygulamasından yararlananlarda, son aya ilişkin beratın alınmış olduğundan emin olunmalıdır.
2. 2020 yılı yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdiki 2021/Ocak ayı sonuna kadar ve 2020 yılı yevmiye defterinin kapanış tasdikinin ise 2021/Haziran ayı sonuna kadar yaptırılmalıdır.
3. 2021 yılında kullanılacak kanuni defterlerin tasdiki 2020/Aralık ayı içinde yaptırılmalıdır.
4. 2020 yılında kullanılan kanuni defterlerin 2021 yılında da kullanılması durumunda, bu defterlerin tasdik işlemleri 2021/Ocak ayı içinde yaptırılmalıdır.
5. 2021 yılı yevmiye defterine yapılan açılış kaydından sonra, bir önceki yılda yapılan reeskont kayıtları, ters kayıt yapılarak kapatılmalıdır.
Ciddi bir bilgi birikimi ve deneyim isteyen vergi ve muhasebe konusunda sorun istemiyorsanız eğer her işte olduğu gibi bu konuda da işi uzmanına bırakmanız gerekir.
Tüm okuyucularıma sağlıklı günler dilerim.

22 Aralık 2020 /Dönem Sonu İşlemlerine İlişkin Hatırlatmalar II
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlananlar
Top
Menu