İkametgah Adresinin Aynı Zamanda Şirket Adresi Olarak Kullanıldığı Durumlarda, Çevre Temizlik Vergisinin Ne Şekilde Alınacağı Hk.

İkametgah Adresinin Aynı Zamanda Şirket Adresi Olarak Kullanıldığı Durumlarda, Çevre Temizlik Vergisinin Ne Şekilde Alınacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İkametgah Adresinin Aynı Zamanda Şirket Adresi Olarak Kullanıldığı Durumlarda, Çevre Temizlik Vergisinin Ne Şekilde Alınacağı Hk.

T.C.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

66813766-175.02[mük.44/2018-1]-E.48984

04.02.2019

Konu

:

İkametgah adresinin aynı zamanda şirket adresi olarak kullanıldığı durumlarda, çevre temizlik vergisinin ne şekilde alınacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şahıs işletmesi olarak servis taşıma işletmeciliği faaliyetini sürdürmekte iken firmanızın nev´i değiştirerek limited şirkete dönüştüğü ve kiracı olarak ikamet ettiğiniz adresin iletişim adresi olarak kullanıldığı belirtilerek, konutunuz ile ilgili olarak çevre temizlik vergisinin ne şekilde ödeneceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde,

“Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.

Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar.

Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 YKr, diğer yerlerde 12 YKr olarak hesaplanır.

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, aşağıdaki tarifeye göre alınır ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanır.

Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan çevre temizlik vergisi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir.

İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. İş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenir.

…” hükmü yer almaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156 ncı maddesinde, “Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir.” hükmüne yer verilmiştir.

Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, işyerinin tanımı yapılırken, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetin yapılması ve yürütülmesinde kullanılan yerlerin neler olabileceği nitelenmiş ve tanımda belirtilen yerlerle sınırlandırılmamış olmakla birlikte, mükelleflerin ticari, sınai ve zirai faaliyetlerini sürdürdükleri yerlerin işyeri özelliğini taşıyabilmesi için bu yerlerin “faaliyetin icrasına tahsis edilmesi” veya faaliyetin icra edildiği “yer” olma özelliğini taşıması şarttır.

Öte yandan, 23.09.2002 tarih ve 2002/3 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu İç Genelgesinde,

“… mükelleflerin ticari, sınai ve zirai faaliyetlerini sürdürdükleri yerlerin iş yeri özelliğini taşıyabilmesi için bu yerlerin “faaliyetin icrasına tahsis edilmesi” veya faaliyetin icra edildiği “yer” olma özelliği taşıması şarttır.

Ancak, faaliyet konusu ayrı bir iş yeri açılmasını gerektirmeyecek nitelikte, örneğin danışmanlık, komisyonculuk vb. ise ikametgah adresinin iş yeri olarak kabulü mümkündür.

…” açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, iştigal konusu itibarıyla bir işyeri olmaksızın faaliyetini yürütebilmesi mümkün olabilen mükellefler için ikametgâh adreslerinin işyeri olarak kabulü suretiyle mükellefiyet kayıtlarının yapılması imkan dahilindedir. Ancak, mükelleflerin yürüttükleri faaliyet türleri için mutlaka faaliyetin icra edileceği yerin şart olduğunun vergi dairelerince tespiti halinde, bunların mükellefiyet kayıtlarının işyeri adresi olmaksızın yapılmasına imkân bulunmamaktadır.

Bunun yanı sıra, ikamet edilen gayrimenkulün, faaliyetlerinin icrasına tahsis edilmeksizin veya bu faaliyetlerde kullanılmaksızın sadece kayıtlarda iletişim adresi olarak gösterilmiş olması halinde, bu gayrimenkulün işyeri olarak kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ikamet edilen gayrimenkulün, servis taşıma işletmeciliği faaliyeti ile iştigal eden şirketin faaliyetlerinin icrasına tahsis edilmeksizin veya bu faaliyetlerde kullanılmaksızın sadece kayıtlarda iletişim adresi olarak gösterilmiş olması halinde, bu gayrimenkulün işyeri olarak kabulü mümkün bulunmadığından çevre temizlik vergisinin konutlara ait çevre temizlik vergisi tutarı üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

Öte yandan, ikamet edilen gayrimenkulün, servis taşıma işletmeciliği faaliyeti ile iştigal eden şirketin, faaliyetlerinin yürütülmesinde/idaresinde kullanılıyor olması ve yapılan faaliyetin ayrı bir işyeri açılmasını gerektirmeyecek mahiyette olması halinde, ikametgah adresinin işyeri olarak kabulü mümkün olduğundan çevre temizlik vergisinin işyerlerine ait çevre temizlik vergisi tutarı üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İkametgah Adresinin Aynı Zamanda Şirket Adresi Olarak Kullanıldığı Durumlarda, Çevre Temizlik Vergisinin Ne Şekilde Alınacağı Hk.

04.02.2019

66813766-175.02[mük.44/2018-1]-48984

Son Yorumlananlar
Top
Menu