İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan İşlemler Nedeniyle Mahsuben İade Talebinde İbraz Edilen Belgelerin Nakden İade Talebinde Yeniden İbraz Edilip Edilmeyeceği Hk.

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan İşlemler Nedeniyle Mahsuben İade Talebinde İbraz Edilen Belgelerin Nakden İade Talebinde Yeniden İbraz Edilip Edilmeyeceği Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

.4.35.17.01-35-02-104

06/11/2010

Konu

:

İndirimli Oran İadesinde Listeler

            İlgide kayıtlı özelge talebinizde, 2009 yılı indirimli orana tabi işlemlerden doğan katma değer vergisi (KDV) iade alacağınızın Ocak-Ekim/2009 dönemi için gerekli tüm belgeleri vergi dairesine ibraz ederek mahsup işleminizi gerçekleştirdiğiniz, Kasım-Aralık/2009 dönemi için ise 2010 yılı içinde iade talebinde bulunacağınız belirtilerek, mahsup işlemi nedeniyle ibraz edilen belgelerin, nakden iade talebiniz içinde yeniden ibrazı gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            KDV Kanununun 29/2 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV alacaklarının iadesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.5) bölümünde indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmının iadesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

            Buna göre, indirimli orana tabi işlemlere ilişkin olup indirim yoluyla telafi edilemeyen yüklenilen vergi tutarları, yılı içinde mahsup edilen vergiler dikkate alınmadan, 74 ve 76 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerindeki açıklamalar çerçevesinde işlemlerin yapıldığı yılın tamamı için yıllık olarak ve Aralık dönemi sonu itibariyle hesaplanmakta ve bu tutarın 4.000 TL ve üstünde olması halinde 4.000 TL yi aşan kısmın nakden ve/veya mahsuben iadesi için vergi inceleme raporu veya YMM tasdik raporu ibraz edilmesi gerekmektedir.

            İade talebi bir dilekçe ile yapılacak, bu dilekçeye;

             – iade hakkı doğuran işlemin yapıldığı yıla ait alış ve satış faturalarının listesi (bu listelerde fatura düzenleme haddinin altında kalan tutarlar ile aynı mükelleften yapılan alımların toplamı tek tutar olarak belirtilebilecektir),

             – yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo,

             – yılı içinde mahsup edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo (bu tabloda yılı içinde mahsup edilemeyen tutar da tek satır olarak gösterilecektir),

             – iadenin talep edildiği yılın ilk döneminden iadenin talep edildiği döneme kadar aylar itibariyle devreden KDV tutarlarını gösteren tablo,

             eklenecektir.

             Buna göre, yılı içinde mahsup edilemeyen vergilerin iadesine yönelik yıllık iade talebinde, yılı içinde kısmen mahsuben iade alınmış olsa dahi, 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.5) bölümünde sayılan tüm belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan İşlemler Nedeniyle Mahsuben İade Talebinde İbraz Edilen Belgelerin Nakden İade Talebinde Yeniden İbraz Edilip Edilmeyeceği Hk.

06.11.2010

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-104

Son Yorumlananlar
Top
Menu