Deniz Taşımacılığı İşi İle İştigal Etmekte Olan Mükellefin, İşletmesinde Kullanılmak Üzere İmal Edeceği Yatın İmal Ve İnşaası İle İlgili Olarak Satın Alacağı Mal Ve Hizmetlerin Faturaları Kendi Adına Düzenlenmek Ve İmal Edilecek Yat İçin Kullanılmak Şartı

Deniz Taşımacılığı İşi İle İştigal Etmekte Olan Mükellefin, İşletmesinde Kullanılmak Üzere İmal Edeceği Yatın İmal Ve İnşaası İle İlgili Olarak Satın Alacağı Mal Ve Hizmetlerin Faturaları Kendi Adına Düzenlenmek Ve İmal Edilecek Yat İçin Kullanılmak Şartı

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 20.01.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.55-5513-311/02085
KONU : Deniz taşımacılığı işi ile iştigal etmek-
te olan mükellefin, işletmesinde kulla-
nılmak üzere imal edeceği yatın imal
ve inşaası ile ilgili olarak satın alacağı
mal ve hizmetlerin KDV’den istisna
olup olmadığı hk.

ANTALYA VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: 20.12.1996 gün ve B.07.4.DEF.O.07.10/KDV.96.248-1019-20759 sayılı yazınız.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İlgi yazınız ve ekleri incelendi.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13. Maddesinin 4108 sayılı Kanunla değişik (a) bendine göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının yüzer tesis ve araçlarının kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak 48 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre, deniz taşımacılığı (Yatcılık) işiyle iştigal etmekte olan adı geçenin iktisadi işletme olarak kullanılmak üzere bizzat imal edeceği yatın imal ve inşası ile ilgili olarak satın alacağı mal ve hizmetler için, faturaları kendi adına düzenlenmek ve imal edilecek yat için kullanılmak şartıyla her hangi bir ayrım yapılmaksızın istisna uygulanabilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Deniz Taşımacılığı İşi İle İştigal Etmekte Olan Mükellefin, İşletmesinde Kullanılmak Üzere İmal Edeceği Yatın İmal Ve İnşaası İle İlgili Olarak Satın Alacağı Mal Ve Hizmetlerin Faturaları Kendi Adına Düzenlenmek Ve İmal Edilecek Yat İçin Kullanılmak Şartı

20.01.1997

B.07.0.GEL.0.55-5513-311/02085

Top
Menu