İyapılmakta Olan Otel İşletmeciliğinde Kullanılmak Üzere Hafif Ticari Araç Alınması Yatırım İndirimi Kapsamına Girer Mi Ve Alım Sırasında Ödenen Kdv İndirim Konusu Yapılabir Mi?

İyapılmakta Olan Otel İşletmeciliğinde Kullanılmak Üzere Hafif Ticari Araç Alınması Yatırım İndirimi Kapsamına Girer Mi Ve Alım Sırasında Ödenen Kdv İndirim Konusu Yapılabir Mi?konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İyapılmakta Olan Otel İşletmeciliğinde Kullanılmak Üzere Hafif Ticari Araç Alınması Yatırım İndirimi Kapsamına Girer Mi Ve Alım Sırasında Ödenen Kdv İndirim Konusu Yapılabir Mi? 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   :B.07.0.GEL.0.53/5330-104               

KONU:

İLGİ: 28.10.2004 ve 21.12.2004 tarihli dilekçeleriniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, otel işletmeciliği yapmakta olduğunuz, işletmenizde kullanmak üzere hafif ticari araç almak istediğiniz ve yatırım indiriminden yararlanmak için Antalya Defterdarlığına başvurduğunuz ancak olumsuz yanıt aldığınızı belirterek. Bakanlığımızdan bu aracın alımında yatının indiriminden faydalanamama ve alım sırasında ödeyeceğiniz katma değer vergisini indirememe nedeninin tarafınıza bildirilmesi istenilmektedir.

1-GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında, dar mükellefiyete tabi olanlar dahi], ticari veya zirai kazançları bilanço esasına göre tespit edilen vergiye tabi mükelleflerin (adi ortaklıklar, kolektif ve adi komandit şirketler ile kurumlar vergisi mükellefleri dahil) faaliyetlerinde kullanmak üzere satın aldıkları veya imal ettikleri amortismana tabi iktisadi kıymetlerin maliyet bedellerinin %40’ını vergi matrahlarının tespitinde ilgili kazançlarından yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapacakları ve 4 üncü fıkrasında ise binek otomobili ve benzeri kara taşıtları, yat. kotra, tekne ve benzeri motorlu deniz araçları ile uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarının (işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olanlar hariç) yatırım indirimi hesaplanmayacak iktisadi kıymetler olduğu hükme bağlanmıştır.

Konuya ilişkin olarak 22 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinin 5.(5.5.) bölümünde, yukarıda belirtilen taşıtlar için yatırım indirimi hesaplanmayacağı; ancak işletmenin esas faaliyet konusunun sayılan taşıtların kısmen veya tamamen işletilmesi olması halinde yatırım indirimi istisnası uygulanabileceği ifade edilmiştir.

Öte yandan söz konusu Sirkülere göre, bir taşıtın binek otomobili benzeri taşıt olup olmadığı aracın niteliğine göre belirlenecek olup, binek otomobili olarak kullanılabilecek olan panelvan da binek otomobili benzeri taşıt olarak değerlendirilecektir. Ancak panelvanın niteliği itibariyle binek otomobili olarak değil de. sadece yük taşımak amacıyla kullanılabilecek bir yapı arz etmesi durumunda, bu araç binek otomobili benzeri taşıt olarak değerlendirilmeyecektir. Örneğin; bir panelvanın sadece ön koltuklarının bulunması ve aracın arkasında koltuk ve cam bulunmaması durumunda, söz konusu araç binek otomobili olarak değerlendirilmeyecektir.

Binek otomobili ve benzeri kara taşıtları dışında kalan kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, tır, tanker gibi araçlar işletmenin faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın olunmuş olması halinde, esas faaliyet konusu ile ilgili olma şartı aranmaksızın yatırım indirimi istisnası kapsamında değerlendirilecektir.

Yapılan bu açıklamalar çerçevesinde otel işletmeciliği faaliyetinde kullanmak üzere satın alacağınız Peugeot kombi van hafif 5 koltuklu araç için, söz konusu aracın binek otomobili ve benzeri kara taşıtları kapsamında bulunması nedeniyle yatınm indirimi istisnasından yararlanılması mümkün değildir.

2-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (b) fıkrasında faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde İşletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanliğı’nca “çok amaçlı taşıtlar” için verilen tip onay belgeleri “Nl” sınırına ait olup, buna göre 01.04.1999 tarih ve 23653 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tip Onay Yönetmeliği (98/141 AT)’nde bir yolcu 68 kg. olarak kabul edilmekte ve (M kodu alan binek otolarında şoför dahil olarak hesaplanan yolcu taşıma kapasitesi) şoför hariç oturma yeri sayısı yük kapasitesi ile karşılaştırılmaktadır. Araç için öngörülen yük taşıma kapasitesinin 340 kg’dan fazla olması halinde taşıt 87.04 tarife pozisyonu kapsamındaki “eşya taşımaya mahsus motorlu araçlar” olarak mütalaa edilecek ve aracın iktisabında yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilecektir. Yolcu kapasitesi yük kapasitesinden fazla olan taşıtlar ise 87.03 tarife pozisyonundaki “binek otomobil” kapsamında değerlendirilecek ve bunların iktisabında yüklenilen vergi indirim konusu yapılamayacaktır.

Buna göre, ….. kombi van model motorlu taşıtın bir yolcu 68 kg. olarak kabul edilerek şoför hariç oturma yeri sayısı yük kapasitesi ile karşılaştırıldığında yük taşıma kapasitesinin 340 kg’dan fazla olması halinde taşıt Türk Gümrük Tarifesi Cetveli açısından 87.04 tarife pozisyonundaki yük taşımaya mahsus motorlu taşıtlar arasında değerlendirilip ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Ancak, aracın yük taşıma kapasitesinin yukarıda belirtilen miktardan az olması halinde “binek otomobil*” kapsamında değerlendirilerek iktisabında yüklenilen verginin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:İyapılmakta Olan Otel İşletmeciliğinde Kullanılmak Üzere Hafif Ticari Araç Alınması Yatırım İndirimi Kapsamına Girer Mi Ve Alım Sırasında Ödenen Kdv İndirim Konusu Yapılabir Mi?

08.03.2005

B.07.0.GEL.0.53/5330-104

Top
Menu