Kdv İadesi İçin Kara Manifestosunun Gerekliliği Hk.

Kdv İadesi İçin Kara Manifestosunun Gerekliliği Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kdv İadesi İçin Kara Manifestosunun Gerekliliği Hk. 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                              

SAYI    : B.07.1.GİB.0.57/5711-689                                                          19.09.2006 * 72175

KONU :

….  VALİLİĞİ

(Defterdarlık:  Gelir  Müdürlüğüne)

Gümrük Müsteşarlığı tarafından  Başkanlığımıza iletilen, İliniz mükelleflerinden ……. tarafından gönderilen 13.06.2006 tarihli e-postada, ….’da nakliyecilik yapmakta olan mükellefin  bazen …’a ….. nakliyat aracılığı ile mal taşıdığı, tır karnesi bulunmadığı, kara manifestosu kalktığı için ilgili taşıyıcı firmadan da iade için gerekli belge ibraz edemediği,  KDV iadesi almak için bağlı olduğu vergi dairesince kendisinden Tır Karnesi veya Kara Manifestosu istendiği belirtilmekte olup, KDV iadesi için Kara Manifestosunun  gerekliliği hususunda görüş istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

25 ve 81 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde istisna uygulamasının tevsiki amacıyla kara manifestosu ve tır karnesinin ibraz edileceği açıklanmış bulunmaktadır.

Öte yandan, ülkemizin 01.01.1996 tarihinden itibaren Gümrük Birliğine geçmesi nedeniyle bu tarihten itibaren tek tip gümrük beyannamesi kullanılmaya başlanmış olup, taşımacılık faaliyetinde tevsik edici belge olarak tek tip gümrük beyannamesi doldurularak hazırlanmış transit beyannamesinin gümrük idarelerince tasdikli fotokopilerine istinaden işlem yapılmaya başlanmıştır.

Konuyla ilgili olarak Gümrük Müsteşarlığının 06.08.2004 tarih ve 22347 sayılı yazısında, “Tır karnesi ve transit beyannamesi KDV iadesine esas olmak üzere aranılacak belgeler arasında bulunmaktadır. Kara manifestosu yerine kullanılan gümrük özet beyan formu ve sözlü beyan formunun KDV iadesine esas belge olarak  kullanılması ise karışıklığa sebebiyet vereceğinden uluslar arası taşımalarda KDV iadesine esas tevsik edici belge olarak kullanılmasının uygun olmayacağı düşünülmektedir.” ifadesi yer almaktadır.

Buna göre; tır karnesi ve kara manifestosunun bulunmaması halinde, Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesi kapsamındaki uluslar arası taşımacılık faaliyetleri nedeniyle yüklenilen katma değer vergilerinin iadesinde tevsik edici belge olarak transit beyannamesinin  kullanılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini  rica ederim.                                                 

                                                                                          Başkan a.

Özelge:Kdv İadesi İçin Kara Manifestosunun Gerekliliği Hk.

19.09.2006

B.07.1.GİB.0.57/5711-689-72175

Top
Menu