Trafo Devrinde Kdv

Trafo Devrinde Kdvkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Trafo Devrinde Kdv

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

96620903-130[1/1-2015/51]-163855

09.11.2016

Konu

:

Trafo Devrinde KDV

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kurumunuza ait …. no.lu elektrik trafosunun değer takdiri ile devir işleminin KDV’ye tabi olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, Türkiye’de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu, ikinci fıkrasında ise ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

            Konuya ilişkin olarak kurumunuz adına düzenlenen …tarihli Takdir Komisyonu Kararı ile … tarihli yoklama fişinin incelenmesi sonucunda; kurumunuza ait ….. adresinde bulunan elektrik trafosu ve enerji nakil hattının …. İlçesi … Mahallesine verilen suyun pompalarını çalıştırmak için kullanıldığı, herhangi bir ticari amaçla kullanılmadığı, devir edilecek trafo ve enerji nakil hattının değerinin Takdir Komisyonunca KDV dahil 6.700,00 TL olarak tespit edildiği anlaşılmıştır.

            KDV mükellefiyeti bulunan kurumunuzun bu faaliyetini kanunların veya resmi makamların gösterdiği gerek üzerine yapması veya bu faaliyetleri icra edenlerin hukuki statü ve kişilikleri KDV Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergilemeye engel teşkil etmemektedir. Buna göre, ticari bir organizasyon çerçevesinde faaliyette bulunan kurumunuza ait …. no.lu elektrik trafosunun devri, herhangi bir ticari amaçla kullanılmasa dahi KDV’ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Trafo Devrinde Kdv

09.11.2016

B.07.1.GİB.4.48.15.01-130[1/1-2015/51]-163855

Top
Menu