Kdv Muafiyeti

Kdv Muafiyetikonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kdv Muafiyeti

T.C.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

47423198-130[13-a-2017-14]-5631

16.05.2018

Konu

:

KDV Muafiyeti

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; kooperatifiniz üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretimlerinde ve su avcılığında kullanılmak üzere tekne motoru satın alınacağı, ana makina olduğu belirtilen tekne motorlarının kooperatifinizce satın alınması ve kooperatifiniz tarafından üyelerine satılması durumunda KDV istisnasının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/a maddesine göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler KDV’den istisna bulunmaktadır.

Söz konusu istisnanın uygulanmasına ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/B.1.1 Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna”  başlıklı bölümünde;

“Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere, bu araçların teslimi KDV’den istisnadır.

KDV mükellefiyeti olmayan kişi ve kuruluşlar ile KDV mükellefiyeti bulunmakla birlikte faaliyetleri istisna kapsamındaki araçların kiralanması veya çeşitli şekilde işletilmesi olmayanlara, Kanunun 13/a maddesi kapsamında yapılan söz konusu araçların tesliminde istisna uygulanmaz.

Faaliyetleri kısmen veya tamamen söz konusu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflerin bu amaç dışında kendi özel kullanımları için alımlarında istisna uygulanmaz.”

İstisnanın kapsamına; deniz taşıma araçları, yüzer tesisler ve yüzer araçlar ile hava ve demiryolu taşıma araçları (gemi, yat, kotra, yüzer platform, uçak, helikopter, lokomotif, vagon, filika, cankurtaran salı vb. ile ana motor) girmektedir. İnşa halinde gemi olarak tanımlanan tekne kabuğu teslimleri de bu kapsamda KDV’den istisnadır.”

açıklamaları yer almaktadır.

  

Buna göre, KDV mükellefi olmaları kaydıyla balıkçılık faaliyeti ile iştigal edenlere balıkçı teknesi ile bunların ana motorlarının teslimi KDV Kanununun 13/a maddesine göre KDV’den istisnadır.

Diğer taraftan, faaliyet konusu; yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olmayan kooperatifinize yapılan tekne ve motor tesliminde KDV istisnasının uygulanması mümkün bulunmamakta olup, bu motorların kooperatifiniz tarafından, balıkçılık faaliyeti ile iştigal eden KDV mükelleflerine tesliminde KDV istisnası uygulanması, istisna kapsamında yapılan tekne ve ana motor teslimleri nedeniyle kooperatifiniz tarafından yüklenilen ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin, KDV Genel Uygulama Tebliğinde iade için belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde iade edilmesi mümkündür.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Muafiyeti

16.05.2018

B.07.4.DEF.0.17.10.00-130[13-a-2017-14]-5631

Top
Menu