Kdv Tevkifatı

Kdv Tevkifatıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kdv Tevkifatı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ERZURUM VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

İVEDİ

Sayı

:

30094508-130[9-2012/1.18]-3

02.01.2017

Konu

:

KDV TEVKİFATI

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, …Genel Müdürlüğü Hidrolik Santraller Dairesi Başkanlığı … İşletme Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve uhdenizde bulunan … Hidroelektrik Santralinin işletme, bakım ve onarımı hizmet alımı işine ait hakediş ödemelerinden, anılan İdare tarafından 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Tebliği kapsamında önce (5/10) oranında, sonrasında ise işgücü temin hizmeti kapsamında (9/10) oranında KDV tevkifatı yapılması gerektiğinin bildirildiği; ancak, söz konusu işin esas itibariyle hidroelektrik santralinde elektrik enerjisi üretilmesi ve üretilen enerjinin şebekeye verilmesi, ayrıca … mülkiyetinde bulunan teçhizatın konuşlandırıldığı arazi, santral binası, su alma tesisleri, su iletim kanalları, havuz ve diğer yapıların bakımları ve makine-teçhizat bakım-onarım işleri olması, doğrudan işgücünün sağlanması şeklinde verilen bir hizmet olmaması nedeniyle tevkifat oranının (5/10) olması gerektiği ifade edilerek, söz konusu işe ait ödemeler üzerinden hangi oranda KDV tevkifatı yapılacağı sorulmaktadır.

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir.

 

Bu yetkiye istinaden yayımlanan Mülga 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.5.) bölümünde ve 1/5/2014 tarihi itibariyle yürürlükte olan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.) bölümünde işgücü temin hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Bu açıklamalara göre, işgücü temin hizmetlerinde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanmaktadır:

 

-Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

 

-Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilmektedir.

 

Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulmakta, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilmektedir.

 

Özelge talep formunuza ekli sözleşme ve teknik şartnamenin tetkikinden; söz konusu işin konusunun, ..’a ait …Hidroelektrik Santrali tesisleri ile müştemilatının çalıştırılması suretiyle elektrik enerjisi üretilmesi ve üretilen enerjinin iletim ve dağıtım şebekesine verilmesi için gerekli işletme, bakım, onarım, revizyon işleri ile diğer yardımcı hizmetlerin hizmet alımı yoluyla yaptırılması olduğu; ayrıca, … mülkiyetinde bulunan teçhizatın konuşlandırıldığı arazi, santral binası, su alma tesisleri, su iletim kanalları havuz ve diğer yapıların bakımları ve benzeri işlerin de yüklenici tarafından yapılacağı, gerekli malzemenin … tarafından temin edileceği, santraldeki işletme hizmetlerinin ise santral sorumlusunun sevk ve idaresinde gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır.

 

Buna göre, söz konusu sözleşme/teknik şartname kapsamında kullanılacak olan elemanlar ..’a ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmadığından ve elektrik enerjisi üretim ve dağıtım safhalarında çalıştırılacak olmaları dolayısıyla …’ın sevk, idare ve kontrolünde olacağından, bu sözleşme/teknik şartname kapsamında yapılacak hizmetler işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilerek … tarafından Şirketinize yapılacak hakediş ödemeleri üzerinden (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Tevkifatı

02.01.2017

B.07.1.GİB.4.25.15.01-130[9-2012/1.18]-3

 

Son Yorumlananlar
Top
Menu