Kurumlara Ait Konutların Kendi Personeline Lojman Olarak Tahsisi, Karşılığında Bedel Alınmamak Kaydıyla Katma Değer Vergisine Tabi Tutulmayacak, Bir Bedel Alınması Durumunda İse Bu Bedel Üzerinden Katma Değer Vergisi Hesaplanacaktır. Konutların Kendi Pers

Kurumlara Ait Konutların Kendi Personeline Lojman Olarak Tahsisi, Karşılığında Bedel Alınmamak Kaydıyla Katma Değer Vergisine Tabi Tutulmayacak, Bir Bedel Alınması Durumunda İse Bu Bedel Üzerinden Katma Değer Vergisi Hesaplanacaktır. Konutların Kendi Perskonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kurumlara Ait Konutların Kendi Personeline Lojman Olarak Tahsisi, Karşılığında Bedel Alınmamak Kaydıyla Katma Değer Vergisine Tabi Tutulmayacak, Bir Bedel Alınması Durumunda İse Bu Bedel Üzerinden Katma Değer Vergisi Hesaplanacaktır. Konutların Kendi Pers 

MALIYE BAKANLIGI

Gelirler Genel Müdurlügu

SAYI    :B.07.0.GEL.0.53/5317-1923

KONU  :  

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

…………………..

………………………………/ANKARA

ILGi: 15.12.2003 tarih ve TEJSGM/20.10/1289 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden; ………….. Genel Müdürlüğü Lojmanlarından yararlanan kamu personelinin ödemiş, oldukları kira bedeli üzerinden katma değer vergisi tahsil edildiği belirtilerek, konu ile ilgili Bakanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde; Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olacağı belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 1/3-f maddesinde ise; Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin katma değer vergisine tabi olduğu hükmü yer almıştır.

9 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 8 numaralı bendinde; personele yatacak yer veya konut tahsisi ile işyerinde veya müştemilatında yemek verilmesi seklinde sağlanan menfaatlerin katma değer vergisine tabi tutulmayacağı hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, adi gecen kuruma ait konutların kendi personeline lojman olarak tahsisi, karşılığında bedel alınmamak kaydıyla katma değer vergisine tabi tutulmayacak, bir bedel alınması durumunda ise bu bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanacaktır. Bu nedenle, söz konusu lojmanlarından yararlanan kamu personelinin ödemiş oldukları kira bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.

Konutların kendi personeli dışındaki kişilere (bunlar diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeli olsa dahi)lojman olarak tahsisinde ise bedel alınıp alınmadığına bakılmaksızın emsal kira değeri üzerinden katma değer vergisi uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve geregini rica ederim.

Özelge:Kurumlara Ait Konutların Kendi Personeline Lojman Olarak Tahsisi, Karşılığında Bedel Alınmamak Kaydıyla Katma Değer Vergisine Tabi Tutulmayacak, Bir Bedel Alınması Durumunda İse Bu Bedel Üzerinden Katma Değer Vergisi Hesaplanacaktır. Konutların Kendi Pers

23.01.2004

B.07.0.GEL.0.53/5317-1923-3341

Son Yorumlananlar
Top
Menu