Kamu Yararına Çalışan Derneklerde Kdv Tevkifatı

Kamu Yararına Çalışan Derneklerde Kdv Tevkifatıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kamu Yararına Çalışan Derneklerde Kdv Tevkifatı

T.C.

NİĞDE VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

43626428-001.03-14

05.12.2016

Konu

:

Kamu yararına çalışan derneklerde KDV tevkifatı

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … İli Merkezinde kamuya yararlı dernek olarak faaliyetlerinizi yürütmekte olduğunuz,  Kalkınma … kapsamında desteklediği “Geleceğimi Gümüşle İşliyorum, Engellerimi Aşıyorum Projesi” ile ilgili olarak atölye oluşturulacağı belirtilerek, söz konusu atölye için dernek binasında yapılacak yapım işleri ve bina tadilatına ilişkin ihaleyi alan yüklenici firmaya hakediş ödemesi yapılırken kesilen faturada 2/10 oranında kısmi tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan ve 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin; (I/C-2.1.3.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, (I/C-2.1.3.3) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak teslimler belirtilmiş olup, (I/C-2.1.3.1) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler iki grup halinde aşağıdaki gibi sayılmıştır.

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

– Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

– Döner sermayeli kuruluşlar, – Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

– Bankalar, – Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

– Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler,

– Kalkınma ve yatırım ajansları.

Söz konusu Tebliğin “I/C-2.1.3.2.1. Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri” başlıklı bölümünde; Tebliğin (1/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre, kamu yararına çalışan dernekler yukarıda sayılan belirlenmiş alıcılar arasında yer almadığından, Kalkınma Bakanlığı …. Valiliği … kapsamında yürüttüğünüz “Geleceğimi Gümüşle İşliyorum, Engellerimi Aşıyorum Projesi” kapsamında oluşturulacak atölye için dernek binasında yapılacak yapım işleri ve bina tadilatına ilişkin hakediş ödemeleri üzerinden hesaplanan KDV, tarafınızca tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kamu Yararına Çalışan Derneklerde Kdv Tevkifatı

05.12.2016

B.07.4.DEF.0.51.10.00-001.03-14

Top
Menu