Kısmi Bölünmede İtus Sertifikasının Devri

Kısmi Bölünmede İtus Sertifikasının Devri

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

39044742-130[Özelge]-112095

24.04.2017

Konu

:

Kısmi bölünmede İTUS Sertifikasının devri

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda Şirketinizin, …. A.Ş.’nin tersanecilik faaliyetlerinin tamamının yeni kurulan şirkete devir edilmesi şeklinde kısmi bölünme suretiyle kurulduğu ve tersanecilik faaliyetleri ile iştigal ettiği belirtilerek, kısmi bölünmeye konu tersanecilik faaliyetleri kapsamında …. A.Ş. tarafından yabancı bayraklı gemilere verilen tamir bakım hizmetlerinden kaynaklanan KDV iade talepleri için alınmış olan İTUS belgesinin, tersanecilik faaliyetlerinin kısmi bölünme yoluyla kurulan Şirketinize devredilmiş olması nedeniyle, tarafınıza devrinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “IV/B. İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA SİSTEMİ” başlıklı bölümünün;

“1.1.Genel Şartlar” bölümünde;

“Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı içinde;

 a) Vergi mükellefiyetinin bulunması,

 b)Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,

c) Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir vergisi stopajı, ÖTV ve KDV (tevkifat hariç) uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevinin her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla aksatılmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç),

 ç) Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi tutulmamış veya tutulmuşsa genel esaslara dönülmüş olması,

 d) Cari takvim yılı da dâhil olmak üzere son iki takvim yılına ilişkin tam tasdik sözleşmesi bulunması.

 Başvuru tarihi itibarıyla;
a) KDV iade taleplerinde özel esaslara tabi olmayı gerektiren bir durumunun bulunmaması,
b) Ödenmesi gereken vergi borcunun bulunmaması (vergilerin tecil edilmiş olması bu şartın ihlali sayılmaz).
Sertifika başvurusundan önceki, iade talebinin bulunduğu birbirini izleyen son beş vergilendirme dönemi itibarıyla haklarında yazılmış YMM ve/veya vergi inceleme raporlarının olumlu olması.”
şartları yer almaktadır.

“1.2.2. Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Bakımından Özel Şartlar” bölümünde ise;

“Bu Tebliğin (IV/B-1.2.1.) bölümü kapsamında olmayan mükelleflerden;

 a) Başvuru tarihinden önce vergi dairesine verilmiş olan son yıllık kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilânçoya göre en az;

 Aktif toplamı 40.000.000 TL,

Maddi duran varlıkları toplamı 10.000.000 TL,

Öz sermaye tutarı 20.000.000 TL,

Net satışları 50.000.000 TL,

 b) Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi dairesine verilmiş muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısı 50 veya daha fazla, (Hesaplamada işlemin gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır.)”

şartları yer almaktadır.

Buna göre, Beşiktaş Gemi İnşa A.Ş.’nin tersanecilik faaliyetlerinin, kısmi bölünme yoluyla yeni kurulmuş olan Şirketinize devir edilmiş olması, Beşiktaş Gemi İnşa A.Ş. adına tanzim edilmiş olan İTUS Sertifikasının Şirketiniz tarafından doğrudan kullanılmasına imkan vermemektedir.

Öte yandan, Şirketiniz tarafından İTUS Sertifikası talep edilmesi halinde,

– İTUS Sertifikası verilebilmesi için  aranan “Genel Şartlar”dan  “başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı içinde” aranılan genel şartlar ile “sertifika başvurusundan önceki, iade talebinin bulunduğu birbirini izleyen son beş vergilendirme dönemi itibarıyla haklarında yazılmış YMM ve/veya vergi inceleme raporlarının olumlu olması” şartının Şirketinizin kuruluşundan İTUS Sertifikası talebinin yapıldığı tarih aralığında Şirketiniz tarafından, eksik kalan süre için ise Beşiktaş Gemi İnşa A.Ş. tarafından sağlanması ,

-İTUS Sertifikası verilebilmesi için aranan “Genel Şartlar”dan “başvuru tarihi itibariyle” aranan şartların doğrudan Şirketiniz tarafından sağlanması,

– İTUS Sertifikası verilebilmesi için aranan “Özel Şartlar”ın ise doğrudan Şirketiniz tarafından sağlanması

gerekmektedir.

Ancak, kısmi bölünme suretiyle kurulan Şirketinize İTUS Sertifikası verilebilmesi için aranan “Özel Şartlar”  içinde yer alan “Net Satışlar” tutarının hesaplanmasında; tespitinin mümkün olması kaydıyla, kısmi bölünme suretiyle Şirketinize devrolunan işletmenin bölünmeden önceki ilgili yıla isabet eden net satışlarının da dikkate alınması mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kısmi Bölünmede İtus Sertifikasının Devri

24.04.2017

B.07.1.GİB.4.34.17.01-130-112095

Top
Menu