Kredi Kartı Kullanılmak Suretiyle Avans Olarak Tahsil Edilen Bedellerin Beyanı Hk.

Kredi Kartı Kullanılmak Suretiyle Avans Olarak Tahsil Edilen Bedellerin Beyanı Hk.
 

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.03.10.00-003.KDV.736-49

09/12/2011

Konu

:

KDV

         İlgi dilekçenizde, inşaatı devam etmekte olan devre mülklerin satışında sözleşme yapıldıktan sonra alınan bedellerin avans olarak kayıtlara alındığı ve tahsilatın kredi kartı ile yapıldığı ifade edilerek, kredi kartı kullanılmak suretiyle avans olarak tahsil edilen bedellerin beyanı konusunda yapılacak işlemlerin bildirilmesi istenilmektedir.

         KDV Kanunun 2/1 inci maddesi ile  “Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi” olarak tanımlanmış olup, hükmün devamında malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii ile malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesinin de mal teslimi olduğu belirtilmiştir.

         Aynı Kanunun 4 üncü maddesinde; hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatıdışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek,kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebileceği hüküm altına alınmıştır.

         Öte yandan, Kanunun 10 uncu maddesinin (a) fıkrasına göre mal teslimi veya hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, (b) fıkrasına göre ise malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir.

         Kanununun 42 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlığımızca şekil ve muhteviyatı belirlenen 1 No. lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde beyannameye eklenecek belgeler sayılmış, Beyannamenin 6 ıncı Tablosunun 45 inci satırına “Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri” nin (Bu dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin, kredi kartı ile tahsil edilen kısmı ) (e-Beyannamenin Sonuç Hesapları-Diğer Bilgiler-Kredi Kartı ileTahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin Katma Değer Vergisi Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel) yazılacağı açıklanmıştır.

         Katma değer vergisi beyannamesinin 45 inci satırında istenen bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan denetim amaçlı bir bilgidir. Burada vergiyi doğuran olay vuku bulsun bulmasın belirli bir dönemde kredi kartı ile yapılan tahsilatlar gösterilecektir.

         Diğer taraftan, kredi kartı, satışa konu mal veya hizmetin bedelinin tahsilinde kullanılmakta olup, kredi kartıyla yapılan tahsilatın, işletme tarafından yapılan bir mal satışı veya sunulan hizmete ilişkin olduğu kabul edilir. Buna göre fatura, mükellefler tarafından kredi kartıyla yapılan tahsilata değil, tahsilatın ait olduğu satış veya hizmetin Vergi Usul Kanununda belirtildiği şekilde belgelendirilmesine yönelik olarak düzenlenmektedir.

          Bu çerçevede, devre mülk sözleşmesi çerçevesinde yapılan satışlarda, sözleşme ile satışın yapıldığı tarihte toplam bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir. Ödemenin taksitler halinde yapılması durumunda katma değervergisi beyanı için taksitlerin tahsili beklenmeyecek, sözleşme ile satışın yapıldığı dönemde katma değer vergisi toplam tutar üzerinden hesaplanıp beyan edilecektir.

         Devre mülk satışlarına yönelik kredi kartı ile tahsil edilen avans niteliğindeki bedeller, verilecek beyannamenin ilgili dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin kredi kartı ile tahsil edilen kısmında yer alacaktır. Ancak, yer alan bu tutarın Tablo I (e-Beyannamede Matrah) de beyan edilen tutar ile uyum göstermemesi ve vergi dairesince bu hususun sorulması halinde, tahsilatın devre mülk satışlarına ait avans mahiyetindeki bedellere yönelik olduğu ve teslim ve hizmetin gerçekleştirilmesi anında Vergi Usul Kanununda belirtildiği şekilde belgelendirildiği “izah” nedeni olarak kullanılabilecektir.

         Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                      Bakan a.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kredi Kartı Kullanılmak Suretiyle Avans Olarak Tahsil Edilen Bedellerin Beyanı Hk.

09.12.2011

B.07.4.DEF.0.03.10.00-003.KDV.736-49

Top
Menu