Kurumların En Az İki Tam Yıl Süreyle Aktiflerinde Yer Alan İştirak Hisseleri İle Gayrimenkullerinin Satışı Suretiyle Gerçekleşen Devir Ve Teslimleri Katma Değer Vergisinden İstisna Edilmiştir.

Kurumların En Az İki Tam Yıl Süreyle Aktiflerinde Yer Alan İştirak Hisseleri İle Gayrimenkullerinin Satışı Suretiyle Gerçekleşen Devir Ve Teslimleri Katma Değer Vergisinden İstisna Edilmiştir.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.54/5417- 2138  

KONU:

……….. valiligi

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Defterdarhk: Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : 01.03.2005 tarih ve 658 sayılı  yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda İliniz Defterdarlığınıza 21.02.2005 tarihli dilekçe ile müracaatta bulunan ……. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 2000 yılından beri şirketlerinin aktifinde kayıtlı bulunan otel binasının Şubat 2005 tarihinde yapılan satış işleminin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, 31.12.2004 tarih ve Mükerrer 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5281 sayılı Kanunun 33. maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 4 numaralı fıkrasına (r) bendi eklenmiştir. Yapılan bu düzenleme ile kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerinin satışı suretiyle gerçeklesen devir ve teslimleri. katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Ancak. istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapanların bu amaçla ellerinde bulundurdukları gayrimenkul ve iştirak hisselerinin teslimi istisna kapsamı dışındadır.

Buna göre, adi gecen şirketin 2000 yılından beri aktifinde kayıtlı bulunan otel binasının satış işlemi. katma değer vergisinden istisnadır. Diğer taraftan faturada gösterilecek değerin. taraflar arasında belirlenen gerçek şans bedeli olacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Özelge:Kurumların En Az İki Tam Yıl Süreyle Aktiflerinde Yer Alan İştirak Hisseleri İle Gayrimenkullerinin Satışı Suretiyle Gerçekleşen Devir Ve Teslimleri Katma Değer Vergisinden İstisna Edilmiştir.

19.03.2005

B.07.0.GEL.0.54/5417- 2138-12948

Top
Menu