Servis Taşımacılığı Hizmetinde Kdv

Servis Taşımacılığı Hizmetinde Kdv
 

T.C.

BOLU VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

68509125-kdv-600–6

14/08/2013

Konu

:

KDV tevkifatı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … e servis taşımacılığı hizmeti verdiğiniz, verilen bu servis hizmetinden dolayı 7 günlük sürelerde fatura düzenlediğiniz, faturaların 7 günde bir düzenlenmesi nedeniyle her bir fatura bedelinin 1.000,00 TL’nin altında olduğu, ilgili ay içinde verilen servis hizmeti toplamının 1.000,00 TL nin üzerinde olması nedeniyle hizmetin bütünlüğü esas alınarak 1.000,00 TL nın altındaki faturalardan da tevkifat yapıldığı, vergi dairesinden KDV iadesi talebinde bulunduğunuzda 1.000,00 TL altındaki faturalarda KDV iadesinin yapılamayacağının tarafınıza bildirildiği belirtilerek, konu hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, hüküm altına alınmıştır.

             Aynı Kanunun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

             Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin,

            -“3.2.11 Servis Taşımacılığı Hizmetleri başlıklı bölümünde; Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanların, Tebliğin (3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki taşımacılık hizmeti alımlarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,

            – “3.4.1. Tevkifat Uygulamasında Sınır başlıklı bölümünde; kısmı tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000.00 TL yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacağı, sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacağı, tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedelin parçalara ayrılamayacağı, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacağı belirtilerek, tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacağı,

             açıklamalarına yer verilmiştir.

             Konuya ilişkin olarak  63 Seri No.lu KDV Sirkülerinde; “2.2.4. Kısmi Tevkifat Uygulamasında Sınır başlıklı bölümünde; 1 yıl süreli hizmet alımı şeklinde sözleşme yapılan ancak, aylık vergilendirme dönemleri itibariyle kısım kısım verilebilen hizmetlerde, alt sınır hesabında aylık olarak verilen hizmete ilişkin düzenlenen faturadaki KDV dahil bedelin dikkate alınacağı belirtilmiştir.

            Buna göre, …  ye verilen servis taşımacılığı hizmeti için aylık vergilendirme dönemleri itibariyle kısım kısım verilebilen taşıma hizmetine ilişkin düzenlenen faturalardaki KDV dahil bedelin aylık olarak dikkate alınması ve aylık 1.000.00 TL lik sınırı aşması halinde söz konusu işlemler üzerinden tevkifat yapılması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.                                                                             

Özelge:Servis Taşımacılığı Hizmetinde Kdv

14.08.2013

68509125-kdv-600–6

Top
Menu