Sit Alanı Sayılan Gayrimenkul Tesliminde Kdv İstisnasının Olup Olmadığı Hk.

Sit Alanı Sayılan Gayrimenkul Tesliminde Kdv İstisnasının Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14001-54-1136

15/12/2011

Konu

:

Sit alanı sayılan gayrimenkul tesliminde KDV istisnasının olup olmadığı

             İlgide kayıtlı dilekçenizle, 2863 sayılı Kanunun 21’inci maddesi kapsamında sit alanı sayılan ve müzayede yoluyla alınan gayrimenkul tesliminin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı ile gayrimenkul alımında ödenen katma değer vergisinin iade edilip edilmeyeceği hususlarında görüş talep edilmektedir.

             Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            -1/3-d maddesinde ise müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların KDV ye tabi olduğu,

            -19/1’inci maddesinde ise diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz bulunduğu ve KDV ye ilişkin istisna ve muafiyetlerin ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği

             hüküm altına alınmıştır.

              Buna göre, müzayede yoluyla satın aldığınız gayrimenkul, Kanunun 1/3-d maddesi kapsamında KDV ye tabi olduğundan söz konusu gayrimenkul alımı nedeniyle ödediğiniz KDV nin tarafınıza iadesi mümkün bulunmamaktadır.

             Öte yandan, 2863 sayılı Kanunun 21’nci maddesine göre sit alanı sayılan yerlerin her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olduğuna ilişkin hükmün KDV Kanununun 19 uncu maddesine göre bir geçerliliği bulunmamaktadır.

              Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sit Alanı Sayılan Gayrimenkul Tesliminde Kdv İstisnasının Olup Olmadığı Hk.

15.12.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14001-54-1136

Top
Menu