Takvim Yılı Aşılmamak Şartıyla Kayıtlara Geç İntikal Eden Faturanın Ait Olduğu Dönemde İade Hesabına Dahil Edilip Edilemeyeceği

Takvim Yılı Aşılmamak Şartıyla Kayıtlara Geç İntikal Eden Faturanın Ait Olduğu Dönemde İade Hesabına Dahil Edilip Edilemeyeceğikonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Takvim Yılı Aşılmamak Şartıyla Kayıtlara Geç İntikal Eden Faturanın Ait Olduğu Dönemde İade Hesabına Dahil Edilip Edilemeyeceği

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

45404237-130[ I-14-260]-306

27.12.2016

Konu

:

Takvim yılı aşılmamak şartıyla kayıtlara geç intikal eden faturanın ait olduğu dönemde iade hesabına dahil edilip edilemeyeceği

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, iade hakkı doğuran işlemlerinizle ilgili yaptığınız genel yönetim giderleri niteliğindeki mal ve hizmet alımlarınıza ilişkin faturaların bir kısmının düzenlendiği vergilendirme döneminden sonra firmanıza ulaştığı, bahse konu faturalarda gösterilen Katma Değer Vergisinin (KDV) faturaların kayıtlara alındığı dönemde indirim konusu yapıldığı (takvim yılı aşılmamak şartıyla ) belirtilerek, bu şekilde kayıtlara alınan faturalarda gösterilen KDV’nin iade konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 32 nci maddesi ile Kanunun 11, 13, 14, 15 ve 17/4-s maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV nin iade edileceği hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 29/3 üncü maddesinde ise, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.

            Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı, KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

            – (IV/A.1.2) bölümünde;

            “Yüklenilen KDV, iade hakkı doğuran işlemle ilişkilendirilebilen alış ve giderler, genel imal ve genel idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATİK) için yapılan harcamalara ilişkin KDV’den oluşur. İade hakkı doğuran işlemle ilişkilendirilebilen alış ve giderler ile genel imal ve genel idare giderlerinden bu dönemde gerçekleştirilen işleme isabet eden pay, aşağıda yer alan açıklamalar dikkate alınarak hesaplanır.

            İade hakkı doğuran işlemle ilgili talep edilecek KDV tutarı;

            a) İade hakkı doğuran işlemin doğrudan girdisini oluşturan mal ve hizmetler,

            b) İade hakkı doğuran işlemle ilgili olan telefon, kırtasiye, posta, ulaşım, konaklama, akaryakıt, elektrik, su, büro malzemeleri, muhasebe, reklâm, temizlik malzemeleri, kira vb. genel imal ve genel idare giderlerinden iade hakkı doğuran işleme isabet eden kısım,

            c) İade hakkı doğuran işlemde kullanılan ATİK’in alımı,

            nedeniyle yüklenilen KDV’den oluşur.

            İade tutarının hesaplanmasında, önce işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV dikkate alınır. Daha sonra ilgili dönem genel imal ve genel idare giderleri için yüklenilen KDV’den pay verilir. Bu şekilde hesaplanan tutarın, azami iade edilebilir KDV tutarını aşmaması halinde, bu tutar ile azami iade edilebilir KDV tutarı arasındaki farka isabet eden tutar kadar ATİK’ler dolayısıyla yüklenilen KDV’den iade hesabına pay verilebilir.

            İade hakkı doğuran işlemle ilgisi bulunmayan giderler dolayısıyla yüklenilen KDV iade hesabına dâhil edilmez.”

           – (IV/A-1.3) bölümünde ise,

            “ATİK nedeniyle yüklenilen KDV’den iade hesabına pay verilebilmesi için, ATİK’lerin iade hakkı doğuran işlemlerde kullanılması gerekir. ATİK’lerin bizzat mükellef tarafından imal ve inşa edilmesi halinde ise imal ve inşa sırasında yüklenilen KDV’den, ATİK’lerin aktife alınıp iade hakkı doğuran işlemlerde fiilen kullanılmaya başlandığı dönemden itibaren iade hesabına pay verilebilir.

            ATİK dolayısıyla yüklenilen KDV’den iade hesabına pay verildiği durumda, bir vergilendirme döneminde iade konusu yapılabilir KDV (azami iade edilebilir vergi), kural olarak o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin (% 18)’i (genel KDV oranı) olarak hesaplanan tutardan fazla olamaz.

            3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamında ihraç kaydıyla mal alan ihracatçının ödemediği KDV’yi iade olarak talep etmesi mümkün olmayıp, varsa genel giderler ve ATİK’ler nedeniyle iade talep etmesi mümkündür. Bu durumda ihracatçının genel giderler ve ATİK nedeniyle yüklendiği KDV için iade talebinde bulunabileceği KDV tutarı, ihracat bedeli ile ihraç kaydıyla teslim bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.”

            ifadelerine yer verilmiştir.

            Buna göre; Vergi Usul Kanununa göre belge düzenleme süresi içerisinde düzenlenen ancak, ihracatın gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra firmanıza ulaşan ve kayıtlara alınan genel yönetim giderlerine ilişkin belgelerde yer alan yüklenilen KDV tutarlarının, vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği dönemde indirimle giderilememiş olması halinde, ihracat istisnasının beyan edildiği dönem yüklenim listelerine dahil edilerek iadeye konu edilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Takvim Yılı Aşılmamak Şartıyla Kayıtlara Geç İntikal Eden Faturanın Ait Olduğu Dönemde İade Hesabına Dahil Edilip Edilemeyeceği

27.12.2016

B.07.1.GİB.4.16.16.02-130[ I-14-260]-306

Son Yorumlananlar
Top
Menu