Teslim Bedeli+kdv Şeklinde Düzenlenen Sözleşmeye İstinaden Düzenlenecek Faturalarda Kdv’nin Ayrıca Hesaplanacağı Hk.

Teslim Bedeli+kdv Şeklinde Düzenlenen Sözleşmeye İstinaden Düzenlenecek Faturalarda Kdv’nin Ayrıca Hesaplanacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14020-03-682

05/09/2011

Konu

:

Teslim bedeli+KDV şeklinde düzenlenen sözleşmeye istinaden düzenlenecek faturalarda KDV’nin ayrıca hesaplanacağı.

        İlgide kayıtlı dilekçenizde, yapmış olduğunuz yapım işine ilişkin düzenlenen hakediş bedeline katma değer vergisinin ayrıca eklenip eklenmeyeceğinin bildirilmesi istenilmektedir.

        Katma Değer Vergisi Kanununun;

        – 1/1 inci maddesinde Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

        – 10/a maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile, aynı maddenin (c) bendinde ise, kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan bu hususlara mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması ile vergiyi doğuran olayın meydana geldiği,

       – 20 nci maddesinde ise verginin matrahının, teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin de malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği

       hüküm altına alınmıştır.

        Bu hükümler çerçevesinde, … Semt Polikliniği İnşaatına Ait Yapım İşi Sözleşmesinin 8.1. maddesinde gösterilen 1.271.186,44 TL nin Şirketinize yapılan hizmetin karşılığını oluşturan bedel sayılması ve katma değer vergisinin bu bedel üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

        Bilgi edinilmesini rica ederim.  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Teslim Bedeli+kdv Şeklinde Düzenlenen Sözleşmeye İstinaden Düzenlenecek Faturalarda Kdv’nin Ayrıca Hesaplanacağı Hk.

05.09.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14020-03-682

Son Yorumlananlar
Top
Menu