Toptan Et Teslimlerinde Kdv Oranı Hk.

Toptan Et Teslimlerinde Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/71-85

14/05/2012

Konu

:

Toptan Et Teslimlerinde KDV Oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, vergi mükellefi olmayan resmi kurum ve şahıslara yapılacak toptan et teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi oranı hususunda bilgi istenilmektedir. 

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Aynı Kararnamenin 1/4 üncü maddesinde; “Perakende safhadaki teslimden maksat; teslim yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.” denilmiştir.

            Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı  eki  II sayılı listenin “A” bölümünün I/b sırasında “TGTC nin 2 no.lu Faslında yer alan mallar” sayılmıştır. 28.11.2011 tarihinde yürürlüğe giren 2011/2466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2 no.lu Fasılda yer alan mallar bu sıradan çıkarılarak 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listenin 3 üncü sırasına eklenmiştir.

            TGTC nin 2 inci Faslında “Etler ve yenilen sakatat” tanımlanmıştır. 2 inci Fasıl kapsamında büyük ve küçükbaş hayvanların etleri ve sakatatı dahil olmak üzere tüm hayvanların etleri ve sakatatı (mide, işkembe, şirden, bağırsaklar, mesane hariç) ile kümes hayvanlarının; kemikli, kemiksiz, yağlı, yağsız çiğ et ve sakatatı, doğranmış veya kıyma haline getirilmiş, saklanmak veya muhafaza edilmek üzere; soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, enzimlerle (paparin gibi) yumuşatılmış, ürünün karakterini değiştirmeyecek şekilde baharat ilave edilmiş, pişmeyecek şekilde haşlanmış etleri yer almaktadır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, anılan Kararnameye ekli (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında sayılan malların, aynen veya işledikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlara teslimi % 1, gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayanlar ile diğer kişi ve kurumlara teslimi ise % 8 oranında KDV’ye tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Toptan Et Teslimlerinde Kdv Oranı Hk.

14.05.2012

B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/71-85

Son Yorumlananlar
Top
Menu