Peştemallık Adı Altında Sabit Kıymet Olarak Aktife Alınan Ve Amortismana Tabi Tutulan Pazar Payı Ödemesi Üzerinden Hesaplanan Katma Değer Vergisinin, İndirimli Orana Tabi İşlemlerin Bünyesine Giren Vergi Olarak Değerlendirilmesi Ve İade Talep Edilmesi Müm

Peştemallık Adı Altında Sabit Kıymet Olarak Aktife Alınan Ve Amortismana Tabi Tutulan Pazar Payı Ödemesi Üzerinden Hesaplanan Katma Değer Vergisinin, İndirimli Orana Tabi İşlemlerin Bünyesine Giren Vergi Olarak Değerlendirilmesi Ve İade Talep Edilmesi Müm
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI   : B.07.1.GİB.0.01.55/5529-

KONU :

………………….VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(…………………….. Grup Müdürlüğü)

Başkanlığınız …………. Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden ……………..Ltd. Şti’nden alınan bir örneği ilişik 20.07.2006 tarihli dilekçe ve eklerinde, Şirketlerince başka bir ilaç firmasının ticari faaliyetlerinin bir kısmının bütün yatırımları ile birlikte alınması karşılığında “Pazar Payı” adı altında peştemallık ödemesine isabet eden katma değer vergisinin, Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2’nci maddesi gereğince iade konusu yapılıp yapılamayacağı sorulmaktadır.

Katma Değer vergisi Kanununun 29/2 ‘inci maddesinin uygulamasına yönelik yayımlanan 76 Seri No lu katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergilerin hesabına, genel imal ve idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen vergilerin dahil olduğu, bu konuyla ilgili olarak önceki Genel Tebliğlerde yer alan açıklamalara uyulmak kaydıyla, indirimli orana tabi işlemlerde genel imal ve idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen vergilerden bu işlemlere isabet eden tutarlarının iade hesabına dahil edileceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, “peştemallık” adı altında sabit kıymet olarak aktife alınan ve amortismana tabi tutulan pazar payı ödemesi üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin, 29/2 ve 76 Seri No. lu Tebliğ hükümleri gereğince indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergi olarak değerlendirilmesi ve iade talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini  ve durumun dilekçesine cevaben adı geçen şirkete de duyurulmasını  rica ederim.

                                                                                                                                    Başkan a.

Özelge:Peştemallık Adı Altında Sabit Kıymet Olarak Aktife Alınan Ve Amortismana Tabi Tutulan Pazar Payı Ödemesi Üzerinden Hesaplanan Katma Değer Vergisinin, İndirimli Orana Tabi İşlemlerin Bünyesine Giren Vergi Olarak Değerlendirilmesi Ve İade Talep Edilmesi Müm

20.09.2006

B.07.1.GİB.0.01.55/5529-

Top
Menu