Tüik’e Fatura Edilen Konaklama Bedeli Üzerinden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Ve Yapılacaksa Tevkifat Oranı Hk.

Tüik’e Fatura Edilen Konaklama Bedeli Üzerinden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Ve Yapılacaksa Tevkifat Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tüik'e Fatura Edilen Konaklama Bedeli Üzerinden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Ve Yapılacaksa Tevkifat Oranı Hk. 

T.C.

ÇORUM VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

76071283-130[9-2014-2]-21

10/07/2014

Konu

:

TÜİK’e fatura edilen konaklama bedeli üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı ve yapılacaksa tevkifat oranı

            İlgide kayıtlı dilekçenizden, Türkiye İstatistik Kurumu’na sürücülü araç kiralama hizmeti verdiğinizden bahisle, personelin araçlarla birlikte bölge müdürlükleri yetki sınırları içerisinde çıktıkları görevlerde ödemiş oldukları konaklama ücretlerinin firmanızca karşılandığı ve daha sonra faturalandırılmak suretiyle ilgili kurumdan talep edildiği belirtilerek, söz konusu konaklama ücretine uygulanacak KDV oranı ile Türkiye İstatistik Kurumu’na fatura edilen konaklama bedeli üzerinden tevkifat yapılıp yapılamayacağı, yapılacaksa oranının ne olacağı hususlarında Defterdarlığımız görüşü istenilmektedir.

            3065 sayılı  KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Konu ile ilgili 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile 117 Seri No.lu KDV Tebliği yürürlükten kalkmıştır.

             26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, (I/C-2.1.3.3) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak teslimler belirtilmiştir.

             Ancak, Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler başlığı altında sayılan hizmetler arasında konaklama hizmetlerine yer verilmemiş olup, söz konusu Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümünün “Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler” başlıklı bölümünde;

             “KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

            5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri arasında Türkiye İstatistik Kurumu’na da yer verilmektedir. Bu durumda bu kuruma vermiş olduğunuz tüm hizmetlerin, anılan kurum tarafından belirtilen oranda tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK ile BKK eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar haricindeki vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin( B/25) sırasında “Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır.” ifadesi yer almaktadır.

            Buna göre, firmanızca 5018 sayılı Kanuna ekli listede yer alan Türkiye İstatistik Kurumuna sözleşme kapsamında fatura edilen ve sözleşme bedeline dahil olan konaklama ücretine %18 oranında KDV uygulanması gerekmekte olup, hesaplanan KDV nin Tebliğdeki usul ve esaslar çerçevesinde Kurum tarafından 5/10 oranında tevkifata tabi tutulması gerekir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tüik’e Fatura Edilen Konaklama Bedeli Üzerinden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Ve Yapılacaksa Tevkifat Oranı Hk.

10.07.2014

76071283-130[9-2014-2]-21

Top
Menu