Türkiyede Düzenlenen Fuarlara Katılan Yurt Dışında Mukim Gerçek Ya Da Tüzel Kişilerin Bu Katılım Dolayısıyla Satın Alacakları Mal Ve Hizmetler Nedeniyle Ödedikleri Kdv’nin İadesinde Aranılan Belgeler Hk.

Türkiyede Düzenlenen Fuarlara Katılan Yurt Dışında Mukim Gerçek Ya Da Tüzel Kişilerin Bu Katılım Dolayısıyla Satın Alacakları Mal Ve Hizmetler Nedeniyle Ödedikleri Kdv’nin İadesinde Aranılan Belgeler Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.06.-270

20/07/2010

Konu

:

Türkiyede düzenlenen fuarlara katılan yurt dışında mukim gerçek ya da tüzel kişilerin bu katılım dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri KDV’nin iadesinde aranılan belgeler.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların fuar, panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri katma değer vergisinin (KDV) karşılıklı olmak kaydıyla iadesinde talep edilecek belgeler ve Ülkemiz ile Kanada arasında karşılıklılık sağlanıp sağlanmadığı konularında görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-b maddesinde, “Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri katma değer vergisi, karşılıklı olmak kaydıyla iade edilir. Maliye Bakanlığı iadeden faydalanacak mal ve hizmetler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 90 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile uygulamanın usul ve esasları belirlenmiş olup, bu Tebliğin 9 uncu bölümünde iade için aranılacak belgeler sayılmıştır.

Aynı Tebliğde, istisna uygulamasından yararlanacakların, belirlenen diğer şartların yanı sıra, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezinin bulunmaması, Türkiye’de KDV, gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetini gerektiren herhangi bir faaliyetlerinin olmaması, mal teslimi ve hizmet ifasının münhasıran fuar, panayır ve sergilere katılıma ilişkin işlerle ilgili olması ve fuar, panayır ve sergilere katılanların kendi ülkelerinde bağlı bulundukları vergi dairesinden (ülkesine göre ilgili idareden) temin edecekleri ve vergi mükellefiyetlerinin bulunduğunu gösteren bir belgeyi ibraz etmeleri gerektiği belirtilmiş ve söz konusu işlemler nedeniyle ödenen KDV nin karşılıklı olmak kaydıyla iadesinin fuar, panayır ve sergi faaliyetinin yapıldığı yerdeki defterdarlık veya vergi dairesi başkanlığının belirleyeceği vergi dairesi müdürlüğü … tarafından yerine getirileceği açıklanmıştır.

Öte yandan, gelir ve servetler üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önlemek amacıyla Kanada ile imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasında bu konuya ilişkin bir hükme yer verilmesi ya da karşılıklılığın sağlanması konusunda resmi bir yazışma yapılması söz konusu olmayıp karşılıklılığın sağlandığı, iade talebinde bulunan yabancı firmanın kendi ülkesindeki yetkili makamlardan alacağı “Türk vatandaşlarının ülkelerinde fuar, panayır ve sergilere katılımları nedeniyle yüklendikleri vergilerin iade edildiğine ilişkin bir yazıyı” vergi dairesine ibraz etmesi ile tevsik edilecektir.

Buna göre, Türkiye’de fuar, panayır ve sergilere katılan yabancı firmaların kendi ülkelerinde aynı faaliyette bulunup KDV ödeyen Türk vatandaşlarının da iade hakkına sahip bulunduklarını yukarıda belirtildiği şekilde kanıtlamaları halinde, münhasıran bu katılım nedeniyle yüklendikleri KDV iadelerini 90 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde sayılan belgelerin eksiksiz olarak ibraz edilmesi halinde alabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Türkiyede Düzenlenen Fuarlara Katılan Yurt Dışında Mukim Gerçek Ya Da Tüzel Kişilerin Bu Katılım Dolayısıyla Satın Alacakları Mal Ve Hizmetler Nedeniyle Ödedikleri Kdv’nin İadesinde Aranılan Belgeler Hk.

20.07.2010

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.06.-270

Son Yorumlananlar
Top
Menu