Üniversite Döner Sermaye İşletmesinin Mal İhracı Hk.

Üniversite Döner Sermaye İşletmesinin Mal İhracı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

İVEDİ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/8-27

27/05/2010

Konu

:

… DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNİN MAL İHRACI

İlgide kayıtlı yazınız ile Üniversiteniz …bünyesindeki…Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Almanya’da bir üniversiteye cihaz satıldığı belirtilerek, yurtdışına satılan cihazın faturasında katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinde, ihracat teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesinin şartları ise Kanunun 12 nci maddesinde;

a) Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük  antreposu işleticisine yapılması veya malların yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmesi,

b) Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması ya da yetkili gümrük antreposuna konulması,

olarak belirlenmiş, yurt dışındaki müşteri tabirinin de,  ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiği belirtilmiştir. 

Öte yandan, ihracatçı olmak için herhangi bir kurumdan izin alınmasına gerek olmayıp gerçek usulde KDV mükelleflerinin yukarıdaki şartlar dahilinde yapacakları mal teslimleri  ihracat teslimi olarak KDV den istisnadır.

Buna göre, Müdürlüğünüz tarafından Almanya’daki bir üniversiteye yapılan cihaz teslimi, Katma Değer Vergisi Kanununun 12 nci maddesinde belirlenen şartlar dahilinde Kanunun 11/1 maddesi gereğince katma değer vergisinden istisna olacağından düzenlenecek faturada katma değer vergisi hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.                                           

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Üniversite Döner Sermaye İşletmesinin Mal İhracı Hk.

27.05.2010

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/8-27

Son Yorumlananlar
Top
Menu