Üniversitelere Yapılan Doğalgaz Teslimlerine İlişkin Abone Bağlantı Bedellerine Yapım İşleri Kapsamında Tevkifat Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

Üniversitelere Yapılan Doğalgaz Teslimlerine İlişkin Abone Bağlantı Bedellerine Yapım İşleri Kapsamında Tevkifat Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Üniversitelere Yapılan Doğalgaz Teslimlerine İlişkin Abone Bağlantı Bedellerine Yapım İşleri Kapsamında Tevkifat Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1520

08/09/2011

Konu

:

Üniversitelere yapılan doğalgaz teslimlerine ilişkin abone bağlantı bedellerine yapım işleri kapsamında tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin … İli doğalgaz dağıtım işini yürüttüğü belirtilerek … Üniversitesine yapacağınız doğalgaz teslimlerine ilişkin olarak, adı geçen Üniversiteden tahsil edilecek abone bağlantı bedeli üzerinden KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağının bildirilmesi istenmektedir.

KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 91 Seri No lu KDV Genel Tebliğinin (A/5-a) bölümünde, Tebliğin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüd-proje hizmetlerine ilişkin bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin tevkifata tabi tutulacağı belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Şirketiniz tarafından … Üniversitesine yapacağınız doğalgaz teslimlerine ilişkin tahsil edilecek abone bağlantı bedeli işinin ‘‘yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüd-proje hizmetleri” kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Üniversitelere Yapılan Doğalgaz Teslimlerine İlişkin Abone Bağlantı Bedellerine Yapım İşleri Kapsamında Tevkifat Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

08.09.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1520

Son Yorumlananlar
Top
Menu