Vergi Muafiyeti Tanınmış Olan Vakıfların Merkez Ve Şubelerinde Zihinsel Bakımdan Yetersiz Çocuk Veya Erişkinlere Sunduğu Hizmetler Katma Değer Vergisine Tabi Değildir.

Vergi Muafiyeti Tanınmış Olan Vakıfların Merkez Ve Şubelerinde Zihinsel Bakımdan Yetersiz Çocuk Veya Erişkinlere Sunduğu Hizmetler Katma Değer Vergisine Tabi Değildir.
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   :B.07.0.GEL.0.55-5517-1915

KONU :

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

…………………………

İLGİ: 03.02.2005 tarih ve 2005/B-01/035 sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde Vakfınız tarafından çocuk, genç ve yaşlı sakat ve bakımevi ve huzurevi kapsamında verilen hizmetlerin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hususlarında tereddüde düşüldüğünden Bakanlığımız görüşüne ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 1. fıkrasında sayılan genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların; “…, yaşlı ve sakat bakım ve huzurevleri, parasız fukara aşevleri, düşkünevleri ve yetimhaneleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri,” aynı Kanunun 2. fıkrasının a bendi hükmü gereğince vergiden müstesnadır.

Bu itibarla, Bakanlar Kurulunun 18.02.1987 tarih ve 87/11519 sayılı kararıyla vergi muafiyeti tanınmış olan Vakfımızın merkez ve şubelerinde zihinsel bakımdan yetersiz çocuk veya erişkinlere sunduğu hizmetler, yukarıdaki hüküm uyarınca katma değer vergisine tabi olmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Özelge:Vergi Muafiyeti Tanınmış Olan Vakıfların Merkez Ve Şubelerinde Zihinsel Bakımdan Yetersiz Çocuk Veya Erişkinlere Sunduğu Hizmetler Katma Değer Vergisine Tabi Değildir.

11.05.2005

B.07.0.GEL.0.55-5517-1915 /20737

Son Yorumlananlar
Top
Menu