Yakacak Odun Satışında Kdv Tevkifatı Hk.

Yakacak Odun Satışında Kdv Tevkifatı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

76464994-130[KDV.2012.180]-47

21/02/2013

Konu

:

Yakacak odun satışında KDV tevkifatı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; yakacak odun, kereste, odun, vb. işlenmemiş orman emvali alışı yapmakta olduğunuz, almış olduğunuz bu ürünleri çeşitli ebatlarda keserek odun sobalarında ve odun fırınlarında yakılacak hale getirerek satışını yaptığınız belirtilerek, yakacak olarak kullanılmak üzere yapılan odun satışlarında KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

             Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan ve 01/05/2012 tarihinde yürürlüğe giren 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin; (3.1.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki sorumlular, (3.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, (3.3.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak teslimler sayılmıştır.

             Anılan Tebliğin “3.3.6. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi” başlıklı bölümünde;

             -Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanların, (3.3.6.2.) bölümünde belirtilen ürün, artık, talaş ve kırpıntı alımlarında (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,

             -(3.3.6.2.) bölümünde; ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri tevkifat uygulaması kapsamında olduğu,

             Öte yandan, tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı pencere doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacağı,

             belirtilmiştir.

             Buna göre;

            – Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimlerinize ve alımlarınıza (9/10) oranında tevkifat uygulanması,

            -İlk madde ve malzeme niteliğinde olmayan, tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyeti bulunmayan yakacak odun satışlarınıza ise KDV tevkifatı uygulanmaması,

            gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yakacak Odun Satışında Kdv Tevkifatı Hk.

21.02.2013

76464994-130[KDV.2012.180]-47

Top
Menu