Yurt Dışı Taşeronluk İşleri İhracat İstisnası Hk.

Yurt Dışı Taşeronluk İşleri İhracat İstisnası Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-118-42

03/02/2012

Konu

:

Yurt dışı taşeronluk işleri ihracat istisnası.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … A.Ş’nin taahhüdü altında devam etmekte olan … Üniversitesi inşaatı projesi kapsamında alt yüklenici sıfatıyla adı geçen şirketle sözleşme imzaladığınızdan bahisle, söz konusu inşaatta kullanılmak üzere ihraç edeceğiniz mallara ait yüklendiğiniz katma değer vergisinin (KDV) iade/mahsubunun talep edilip edilemeyeceği konusunda Başkanlığımızdan bilgi istenilmektedir.

            KDV Kanununun;

            11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

            12/1 maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için, teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki alıcıya yada yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması gerektiği, 12/2 maddesinde, yurt dışındaki müşteri tabirinin; ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiği,

            32 inci maddesinde, bu Kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri ile 17/4-s maddesi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV nin, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı

            hükme bağlanmıştır.

            Buna göre; … A.Ş nin taahhüdü altında devam etmekte olan … Üniversitesi inşaatında kullanılacak malların firmanız tarafından ..’ya ihracı KDV den istisna olacaktır. Ancak, malların …’daki inşaatta kullanıldıktan sonra Türkiye’ye getirilmesi suretiyle geçici olarak ihracı halinde ihracat istisnası uygulanması söz konusu olmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Yurt Dışı Taşeronluk İşleri İhracat İstisnası Hk.

03.02.2012

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-118-42

Son Yorumlananlar
Top
Menu