Yurt Dışında Mukim Firmaya Donanımlı Uçak Kiralanması Hizmetinde Kdv Uygulaması

Yurt Dışında Mukim Firmaya Donanımlı Uçak Kiralanması Hizmetinde Kdv Uygulaması
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

64597866-130[1-2014]-92

08/07/2013

Konu

:

Yurt dışında mukim firmaya donanımlı uçak kiralanması hizmetinde KDV uygulaması

              İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, hava taşımacılığı yapan şirketinizin kiralama yoluyla sahip olduğu iki adet uçağın kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan bir havayolu firmasına bakımı, sigortası ve uçuş personeli temini yükümlülüğü şirketinize ait olmak ve Türkiye’de başlayıp yurt dışında biten veya yurt dışında başlayıp Türkiye’de biten uçuşlar gerçekleştirmek üzere belli bir tarife çerçevesinde kiralandığı  belirtilerek, söz konusu kiralama işleminin hizmet ihracatı istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, bu kiralama hizmetine ilişkin olarak yüklenilen katma değer vergilerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile kiralama işleminin katma değer vergisinden istisna olmaması durumunda tabi olacağı KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV Kanununun;

            1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            4 üncü maddesinde hizmetin, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

            6 ncı maddesinde işlemlerin Türkiye’de yapılmasının; malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

            12/2 nci maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

            hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan, KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

            Söz Konusu Kararname eki (I) sayılı listeye 1/8/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 2008/13902 sayılı BKK ile eklenen 15 inci sırada yer alan “KDV Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri KDV den istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması” hizmetlerine % 1 oranında KDV uygulanmaktadır.

            Hizmet ihracı ile ilgili açıklamalara 17, 26, 30 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 60 No.lu KDV Sirkülerinde yer verilmiştir.  Hizmet ihracında KDV istisnasının uygulanabilmesi için şu şartların birlikte gerçekleşmiş olması zorunludur:

            1- Hizmet Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

            2- Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.

            3- Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.

             Aynı  Kanunun 29 ve 34 üncü maddelerinde ise yüklenilen vergilerin KDV mükellefleri tarafından indirim konusu yapılmasına yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.

             Buna göre,

            1) Şirketinize ait uçakların yurt dışındaki havayolu firmasına, personeli ile birlikte Türkiye’de başlayıp yurt dışında biten veya yurt dışında başlayıp Türkiye’de biten uçuşlar gerçekleştirmek üzere kiralanması işleminde “hizmetten yurt dışında yararlanılması” şartı yerine gelmediği için, bu kiralamanın hizmet ihracı istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

            2) Söz konusu kiralama işleminde, sözleşme konusunun uçakla beraber, mürettebat, bakım gibi hizmetleri de kapsaması halinde, sadece teslimi KDV den istisnaya konu araca tekabül eden kısım için KDV oranının % 1 olması, diğer hizmetlerin her biri için ise 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli listede belirlenen oranların uygulanması gerekmektedir. 

            3) Yurt dışındaki  havayolu  şirketi ile firmanız arasında  kısa dönemli uçak kiralama işleminde sözleşme gereği şirketiniz yükümlülüğünde olan mürettebat temini, bakım ve sigorta gibi giderler nedeniyle yüklenilen KDV nin belirtilen esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.      

            Bilgi edinilmesini rica ederim.   

Özelge:Yurt Dışında Mukim Firmaya Donanımlı Uçak Kiralanması Hizmetinde Kdv Uygulaması

08.07.2013

64597866-130[1-2014]-92

Top
Menu