Yurt Dışından Uçak Ana Motoru,motor Standı Ve Techizatının Kiralanması İşlemlerinde Kdv Uygulaması.

Yurt Dışından Uçak Ana Motoru,motor Standı Ve Techizatının Kiralanması İşlemlerinde Kdv Uygulaması.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

76464994-130[KDV.2015.131]-184203

10.11.2017

Konu

:

Yurt dışından uçak ana motoru,motor standı ve techizatının kiralanması işlemlerinde KDV uygulaması.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin havacılık sektöründe faaliyette bulunduğu ve yurt dışından uçak ana motoru ve motor standı ile birlikte teçhizatının kiralanacağı belirtilerek, söz konusu kiralama işleminin Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/a maddesi kapsamında istisna olup olmadığı ile istisna olmaması durumunda uygulanacak KDV oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

-(9/1) inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

-(13/a) maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna olduğu

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B) bölümünün “1.1.Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna” başlıklı kısmında;

” …

İstisnanın kapsamına; deniz taşıma araçları, yüzer tesisler ve yüzer araçlar ile hava ve demiryolu taşıma araçları (gemi, yat, kotra, yüzer platform, uçak, helikopter, lokomotif, vagon, filika, cankurtaran salı vb. ile ana motor) girmektedir. İnşa halinde gemi olarak tanımlanan tekne kabuğu teslimleri de bu kapsamda KDV’den istisnadır.

 …”

Diğer taraftan, KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Kararname eki (I) sayılı Listenin 15 inci sırasında;  “3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri katma değer vergisinden istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti,” yer almaktadır.

Buna göre; faaliyet konusunun kısmen veya tamamen uçak kiralanması veya çeşitli şekilde işletilmesi olduğu anlaşılan Şirketiniz tarafından uçak motorunun ithali veya yurt içinden alımı, 3065 sayılı KDV Kanununun (13/a) maddesi kapsamında KDV’den istisnadır. 

Öte yandan, şirketinizce yurt dışından uçak ana motoru kiralanması işlemi KDV’ye tabi olup, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı liste kapsamında yer alan bu kiralama üzerinden (%1) oranında KDV hesaplanması ve işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin de, 3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesi gereğince şirketinizce sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV beyannamesiyle beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

 Diğer taraftan, şirketiniz tarafından motor standı ve teçhizatının yurt dışından kiralanması işleminde ise genel oranda (%18) KDV hesaplanarak 3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesi gereğince şirketinizce sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV beyannamesiyle beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışından Uçak Ana Motoru,motor Standı Ve Techizatının Kiralanması İşlemlerinde Kdv Uygulaması.

10.11.2017

B.07.1.GİB.4.07.16.02-130[KDV.2015.131]-184203

Top
Menu