Laktoz Adlı Ürünün Kdv Oranı Hk.

Laktoz Adlı Ürünün Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-010-423

11/03/2015

Konu

:

Laktoz adlı ürünün KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 17.02.11.00.10.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) bulunan laktoz adlı ürünün gıda sanayi haricinde ilaç sanayinde ilaç üretiminde kullanılması halinde, ithal ve tesliminde uygulanacak KDV oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin “Gıda Maddeleri” başlıklı A bölümünün 13 üncü sırasında “17 No.lu faslında yer alan mallar” sayılmıştır.

            Bu çerçevede gıda sanayinde kullanılan laktoz adlı ürün, TGTC nin 17 nci faslına ait 17.02 tarife pozisyonu kapsamında 1702.19.00.10.00 GTİP No.sunda yer aldığından, ithal ve tesliminin % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Öte yandan, söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin B/18 inci sırasında, “Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler” yer almaktadır.

            Buna göre, 1702.19.00.10.00 GTİP No.lu laktoz adlı ürünün “Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler” mahiyetinde olması kaydıyla, 25.3.2012 tarihinden itibaren ithal ve teslimi %8 oranında KDV ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Laktoz Adlı Ürünün Kdv Oranı Hk.

11.03.2015

39044742-010-423

Top
Menu