Tevkifat Uygulaması

Tevkifat Uygulaması
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

64597866-130[9-2014]-134

05/09/2014

Konu

:

Tevkifat uygulaması

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin temel fonksiyonunun grup şirketlerinin ayrı ayrı yürütmekte olduğu ancak konusu ortak olan satın alma kalemlerinin üstlenilerek, ilgili şirketlerin kendi ana iş alanlarına odaklanmasını mümkün kılmak ve ölçek ekonomisi yaratmak suretiyle maliyet avantajı, sinerji ve verimlilik artışı sağlamak olduğu, bu kapsamda şirketinizce grup şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla lojistik hizmetler, forklift bakım, her türlü baskı ve basım işlemleri, servis taşımacılığı, medya alımları, malzeme alımları vb. alım ihaleleri düzenlendiği, şirketinizce tedarik edilen malzeme ve hizmetlerin içeriğinde veya şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan grup  şirketlerine aktarıldığı, hizmetlerden doğrudan grup şirketinin yararlandığı, faturanın şirketinize kesildiği şirketinizin de emsallere uygun bir bedel ilave ederek nihai işi alan grup şirketine fatura düzenlediği belirtilerek, söz konusu hizmet alım ve aktarımlarında katma değer vergisi tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

             Söz konusu yetkiye dayanılarak 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler açıklanmıştır.

             Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler, söz konusu bölümlerde belirtilenlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde işleme muhatap olanlar tarafından kısmi tevkifat yapılmayacaktır.  

            Tevkifat uygulaması KDV de bir vergi güvenlik müessesesi niteliği taşımaktadır. Bu uygulamada amaç, hizmeti verenlere ödenecek olan KDV nin hizmeti alan tarafından doğrudan Hazineye aktarılmasıdır.

            Buna göre,

            – Grup şirketlerinin ihtiyaçları doğrultusunda şirketinizce hizmet alım ihaleleri düzenlemek suretiyle organize edilerek sağlanan hizmetlerin katma değer vergisi tevkifat uygulaması kapsamında olması ve hizmetten yararlanan grup şirketinin Tebliğin ilgili bölümünde tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar arasında yer alması halinde söz konusu hizmet alımlarına yönelik şirketiniz adına düzenlenecek faturalarda tevkifat uygulanacaktır.

            – Şirketinizce fiilen verilmeyip, dışarıdan temin edilerek grup şirketlerine aktarılan hizmetlerle ilgili grup şirketlerine şirketinizce düzenlenecek faturalarda ise tevkifat uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Tevkifat Uygulaması

05.09.2014

64597866-130[9-2014]-134

Tevkifat Uygulaması.

Tevkifat Uygulaması.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tevkifat Uygulaması.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84974990-130[9-2014/42]-69861

06.03.2017

Konu

:

Tevkifat uygulaması.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin seyahat acenteliği faaliyeti ile iştigal ettiği, … Başkanlığının Şirketiniz aracılığıyla 69 adet uçak bileti temin ettiği, ancak kurumun isteği üzerine 69 adet bilet bedeli için tek fatura düzenleneceği belirtilerek, her bir biletin ayrı işlem olduğu düşünüldüğünden ve her bir bilet bedeli tevkifat uygulamasında 1.000,00 TL sınırı aşmadığından bahisle düzenlenecek faturada KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar belirlenmiş; (I/C-2.1.3.2.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmıştır.

Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde, KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve Tebliğin (I/C-2.1.3.2.) bölümünde belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

Öte yandan; 8/8/2011 tarih ve KDVK-60/2011-1 sayılı KDV Sirkülerinin (2.2.4.) bölümünde;

“…

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır.

Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır.”

açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, Şirketiniz tarafından temin edilen uçak biletlerine ilişkin olarak 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki kurumlardan olan … Başkanlığına düzenlenecek faturada gösterilen KDV dahil bedelin  1.000 TL’yi aşması halinde, söz konusu Başkanlık tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tevkifat Uygulaması.

06.03.2017

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[9-2014/42]-69861

Son Yorumlananlar
Top